کشت­های سلولی تراریخته با توانایی تولید فاکتورهای رشد عصبی و امکان کاربردهای درمانی این سلول­ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 02 مرداد 1391 | امتیاز: Article Rating

خلاصه:

آزمایشگاه ژنتیک تکوینی و ژنتیک عصبی (موسسه بیولوژی ژن، آکادمی علوم روسیه)، تحت سرپرستی L.I.Korochkin، عضو مربوطه در آکادمی علوم روسیه، برای سال­های متمادی درحال انجام مطالعاتی در زمینه­ی تکوین سیستم عصبی، تمایز سلول­های عصبی و کاربرد تکنولوژی سلول درمانی و ژن درمانی در درمان بیماری­های تحلیل برنده­ی سیستم عصبی می­باشند. نتایج این مطالعات که توسط L.I.Korochkin شروع و به کمک همکاران علمی او ادامه یافت، از استفاده از فاکتورها رشد عصبی و پروتئین­های شوک حرارتی تراریخته به عنوان محافظان عصبی در سلول درمانی حمایت می­کنند. پتانسیل استفاده از پروموتر ژن شوک حرارتی HSP70 متعلق به Drosophila در ایجاد سازه­های تراریخته برای اهداف درمانی ثابت شده است. انجام اصلاحات بیشتر در تکنولوژی انتقال ژن­های درمانی بدون استفاده از ویروس­ها و نیز تولید سازه­های ژنتیکی چند توان که چندین فاکتور درمانی با اثرات سازگار با یکدیگر را بیان می­کنند، به تولید داروهای سلولی کارایی برای درمان بیماری­های نورودژنراتیو منجر خواهند شد.

 

Transgenic cell cultures that synthesize neurotrophic factors and the possibility of therapeutic use of its cells

Abstract

Under the leadership of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences L.I. Korochkin, the Laboratory of Neurogenetics and Developmental Genetics (Institute of Gene Biology, Russian Academy of Sciences) for many years has been conducting studies of nervous system development, neural cell differentiation, and application of gene and cell technology to cure neurodegenerative diseases. The results of the study initiated by L.I. Korochkin and continued by his scientific successors support the direction of allocation of transgenic neurotrofic factors and heat-shock proteins as neuroprotectors for celltherapy. Potential for usage of promoter of HSP70 heat-shock gene of Drosophila to create transgenic constructs for therapy has been shown. Further improvement of technology of nonvirus transfer for therapeutic genes, as well as production of multicomponent genetic constructs coding several therapeutic factors with synergy effect, would stimulate creation of efficient cell medicals to cure neurodegenerative diseases

 

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان