سلول ­های بنیادی سرطانی و متاستاز

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 03 مرداد 1391 | امتیاز: Article Rating

خلاصه:

سلول ­های بنیادی سرطانی (CSCs)، جمعیت کوچکی از سلول­ های توموری با توانایی خودنوسازی و ظرفیت تمایز به رده های سلولی مختلف هستند اما علاوه براین این سلول ها یک مقاومت ذاتی به عوامل سیتوتوکسیک هم نشان می دهند که احتمالا یک چالش بالینی مهم در ریشه کن کردن اثرات باقیمانده بیماری در بیماران سرطانی محسوب می شود. در عمل، CSCها با توانایی پخش و گسترش تومور به دنبال پیوند مداوم آن ها به موش های فاقد سیستم ایمنی شناخته می شوند و توانایی آن ها در بازسازی کامل انواع سلول های هتروژن در ضایعات اولیه که از آن منشا شدند، مشاهده شده است. در ابتدا، CSCها در بدخیمی های هماتوپوئیتیکی (خونی) و بعد در طیف وسیعی از تومورهای جامد شامل تومورهای سینه، کولون و مغز شناسایی شدند. قابل توجه است که برخی خصوصیات CSCها مانند حرکت، تهاجم و ، همانطور که در بالا ذکر شد، مقاومت به آپوپتوز القا شده در اثر آسیب DNA به متاستاز در ارتباط هستند. در این مقاله مروری، مطالعات کنونی در زمینه ارتباط بین CSCها و وقوع متاستاز مورد بررسی قرار می گیرند. مطالعات اولیه بر روی رده های سلولی سرطانی و نمونه های گرفته شده از بیمار بیانگر نقش محدود کننده سلول های شبه سلول های بنیادی در فرایند جدا شدن سلول سرطانی و شروع متاستاز می باشند. هر چند، با توجه به مهاجرت سلول های منشا سرطان به اندام های دیگر، مطالعات بیشتری برای تایید هویت آن ها مورد نیاز است. با این وجود،  چندین مطالعه پیش از این به شواهد بالینی از کارایی درمان های جدید با هدف مقابله با پخش شدن CSCها دست پیدا کرده اند.

 

Cancer stem cells and metastasis.

Source

Department of Pathology, Josephine Nefkens Institute, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands.

Abstract

Cancer stem cells (CSCs) represent a subpopulation of tumour cells endowed with self-renewal and multi-lineage differentiation capacity but also with an innate resistance to cytotoxic agents, a feature likely to pose major clinical challenges towards the complete eradication of minimal residual disease in cancer patients. Operationally, CSCs are defined by their tumour-propagating ability when serially transplanted into immune-compromised mice and by their capacity to fully recapitulate the original heterogeneity of cell types observed in the primary lesions they are derived from. CSCs were first identified in haematopoietic malignancies and later in a broad spectrum of solid tumours including those of the breast, colon and brain. Notably, several CSC characteristics are relevant to metastasis, such as motility, invasiveness and, as mentioned above, resistance to DNA damage-induced apoptosis. Here, we have reviewed the current literature on the relation between CSCs and metastasis formation. Preliminary studies on cancer cell lines and patient-derived material suggest a rate-limiting role for stem-like cells in the processes of tumour cell dissemination and metastasis formation. However, additional studies are needed to deliver formal proof of their identity as the cell of origin of recurrences at distant organ sites. Nevertheless, several studies have already provided pre-clinical evidence of the efficacy of novel therapies directed against disseminated CSCs.

 

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان