تبدیل مستقیم فیبروبلاست های انسانی به آدیپوسیت های قهوه ای بوسیله ترکیبات شیمیایی کوچک

تاریخ انتشار: شنبه 17 تیر 1396 | امتیاز: Article Rating

آدیپوسیت های قهوه ای نقش مهمی را در متابولیسم انرژی انسانی و مهار چاقی و دیابت بازی می کنند. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) منبع امیدوار کننده ای را برای آدیپوسیت های قهوه ای ارائه می کنند، با این حال، معمولا برای تولید iPSCها القای اگزوژن ژن ها نیاز است که ممکن است منجر به عوارض ناخواسته بویژه در تیمارهای بلند مدت بعد از پیوند شود. پیش از این ما کوکتیلی مرکب از شش ترکیب شیمیایی کوچک را گزارش کردیم که قادر به تبدیل فیبروبلاست های انسانی به سلول های عصبی القا شده بوسیله ترکیب شیمیایی(CiNCs) هستند. در این جا، ما گزارش کردیم که ترکیبات مدیفه شده ترکیبات شیمیایی و روزیگلیتازون(یک آگونیست PPARγ) می تواند فیبروبلاست های انسانی را آدیپوسیت های قهوه ای تبدیل کند. آدیپوسیت های قهوه ای القا شده با ترکیب شیمیایی(ciBAs) القای ژن های خاص آدیپوسیت های قهوه ای انسانی مانند Ucp1، Ckmt1، Cited1 و سایر ژن های خاص آدیپوسیت مانند Fabp4، AdipoQ و Pparγ را نیز نشان می دهند. تیمار با ایزوپروترنول یا فورسکولین بیان Ucp1 را بیشتر القا کرد که نشان می دهد پیامر سانی گیرنده آدرنرژیک β در CiBAs می تواند برای القای ژن های گرمازا دارای عملکرد باشد. علاوه براین، نرخ مصرف اکسیژن در ciBAs با افزایش میتوکندری سلولی همراه است. یافته های ما ممکن است یک رویکرد سهل الوصول را برای تولید آدیپوسیت های قهوه ای انسانی از فیبروبلاست ها ارائه کند و پتانسیل درمانی را برای مدیریت چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی ارائه کند.

Sci Rep. 2017 Jun 27;7(1):4304. doi: 10.1038/s41598-017-04665-x.

Direct conversion of human fibroblasts to brown adipocytes by small chemical compounds.

Takeda Y1, Harada Y2, Yoshikawa T1, Dai P3.

Abstract

Brown adipocytes play an important role in human energy metabolism and prevention of obesity and diabetes. Induced pluripotent stem cells (iPSCs) represent a promising source for brown adipocytes; however, exogenous gene induction is generally required for iPSCs generation, which might cause undesired effects particularly in long-term treatment after transplantation. We have previously reported a cocktail of six small chemical compounds that enables a conversion of human fibroblasts into chemical compound-induced neuronal cells (CiNCs). Here, we report that modified combinations of the chemical compounds and rosiglitazone, a PPARγ agonist, afforded direct conversion of human fibroblasts into brown adipocytes. The chemical compound-induced brown adipocytes (ciBAs) exhibit induction of human brown adipocyte-specific genes such as Ucp1, Ckmt1, Cited1 and other adipocyte-specific genes such as Fabp4, AdipoQ, and Pparγ. Treatment with either isoproterenol or Forskolin further induced the expression of Ucp1, suggesting that β adrenergic receptor signalling in ciBAs could be functional for induction of thermogenic genes. Moreover, oxygen consumption rates were elevated in ciBAs along with increase of cellular mitochondria. Our findings might provide an easily accessible approach for generating human brown adipocytes from fibroblasts and offer therapeutic potential for the management of obesity, diabetes, and related metabolic disorders.

PMID: 28655922
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان