یک سنجش قدرت آزمایشگاهی برای مونیتور کردن پتانسیل تعدیل کنندگی ایمنی وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های استرومایی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 مرداد 1396 | امتیاز: Article Rating

فعالیت بازسازی کنندگی و تعدیل کنندگی ایمنی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) تاحدی بوسیله فاکتورهای وزیکولی ترشح شده وساطت می شود. وزیکول های خارج سلولی(EVs) که بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی اگزوسیتوز می شوند به عنوان یک درمان غیر سلولی احتمالی برای طیف وسیعی از بیماری ها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. با این حال، فقدان سنجش آزمایشگاهی مناسب برای مونیتور کردن پتانسیل درمانی وزیکول های خارج سلولی، کاربرد آن ها در مطالعات بالینی را محدود کرده است. ما یک سنجش پتانسیل تعدیل کنندگی ایمنی آزمایشگاهی دو گانه که به طور قابل تکراری اثرات مهاری سلول های بنیادی مزانشیمی روی تکثیر سلول های T القایی و هم چنین واکنش لوکوسیتی مخلوط مشتق از آلوآنتی ژن ها و مربوط به سلول های تک هسته ای خون محیطی در یک روش وابسته به دوز را گزارش می کنند. تکثیر سلول های T تحریک شده با فیتوهماگلوتینین، بوسیله وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در یک روش وابسته به دوز قابل مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مهار شد. برعکش مهار واکنش لوکوسیتی مخلوط مشتق از آلوآنتی ژن ها تنها برای سلول های بنیادی مزانشیمی مشاهده شد و برای وزیکول های خارج سلولی این گونه نبود. نتایح ما کاربرد یک سنجش بالقوه آزمایشگاهی مبتنی بر سلول را برای تعیین تکرار شدنی پتانسیل تعدیل کنندگی ایمنی وزیکول های خارج سلولی نشان می دهد. تایید این سنجش می تواند به تعیین معیارهای آزمایشی قابل اعتماد برای استفاده از وزیکول های خارج سلولی در مطالعات بالینی آینده کمک کند.

Int J Mol Sci. 2017 Jul 1;18(7). pii: E1413. doi: 10.3390/ijms18071413.

An In Vitro Potency Assay for Monitoring the Immunomodulatory Potential of Stromal Cell-Derived Extracellular Vesicles.

Pachler K1,2, Ketterl N3, Desgeorges A4,5, Dunai ZA6,7, Laner-Plamberger S8, Streif D9,10, Strunk D11, Rohde E12,13, Gimona M14,15,16.

Abstract

The regenerative and immunomodulatory activity of mesenchymal stromal cells (MSCs) is partially mediated by secreted vesicular factors. Extracellular vesicles (EVs) exocytosed by MSCs are gaining increased attention as prospective non-cellular therapeutics for a variety of diseases. However, the lack of suitable in vitro assays to monitor the therapeutic potential of EVs currently restricts their application in clinical studies. We have evaluated a dual in vitro immunomodulation potency assay that reproducibly reports the inhibitory effect of MSCs on induced T-cell proliferation and the alloantigen-driven mixed leukocyte reaction of pooled peripheral blood mononuclear cells in a dose-dependent manner. Phytohemagglutinin-stimulated T-cell proliferation was inhibited by MSC-derived EVs in a dose-dependent manner comparable to MSCs. In contrast, inhibition of alloantigen-driven mixed leukocyte reaction was only observed for MSCs, but not for EVs. Our results support the application of a cell-based in vitro potency assay for reproducibly determining the immunomodulatory potential of EVs. Validation of this assay can help establish reliable release criteria for EVs for future clinical studies.

PMID: 28671586
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان