جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  ریز محیط مشتق از سلول به سلول های بنیادی پالپ دندان کمک می کند که بازسازی پالپ دندانی را افزایش دهد

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 مرداد 1396 | امتیاز: Article Rating

اهداف:

 عملکرد پالپ دندانی ارتباط تنگاتنگی با ساختار ماتریکس خارج سلولی(ECM) دارد و ECM به دلیل علمکردهای زیستی اش در تنظیم سلول توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. به همین دلیل، برهمکنش بین نیچ ماتریکس خارج سلولی و سلول ها برای استفاده در بالین ارزشمند است.

مواد و روش ها:

در این مطالعه، ماتریکس خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی پالپ دندانی(DPM) از طریق کشت و سلول زدایی بدست آمد تا به عنوان یک نیچ سلولی عمل کند و  تغیرات رفتار سلول های بنیادی پالپ دندانی و آنالیزهای بافتی بازسازی بافت پالپ دندان به دنبال کشت DPM ارزیابی شد. DPM تکثیر سلول های بنیادی پالپ دندانی را افزایش داد و احتباس مواد معدنی در آن ها را نشان داد. سپس استراتژی کشت مبتنی بر DPM تحت محیط کشت ادنتوژنیک به میزان بیشتری مورد بررسی قرار گرفت و مارکرهای مربوط به معدنی شدن نشان داد که سلول های بنیادی پالپ دندان به سمت تمایز ادنتوژنیک تنظیم شده اند. بافت شبه پالپ دندانی با ECM به خوبی سازماندهی شده بعد از دو ماه ایمپلنت کردن زیر جلدی در موش های nude و با به کاربردن DPM بدست آمد. علاوه براین، سلول های بنیادی پالپ دندانی کشت شده روی سطح کشت پلاستیکی بیش بیان مارکرهای معدنی شدن را در in vitro نشان دادند  اما در تشکیل ماتریکس و معدنی شدن سلول ها در زمان کشت in vivo، اختلال وجود داشت.

نتایج و جمع بندی:

کشت مبتنی بر DPM می تواند به عنوان نیچ سلولی عمل کند و رفتار DPSC را تعدیل کند، این روش جایگزینی را برای بدست آوردن ECM خاص بافت و یک استراتژی برای برهمکنش ECM-سلول ارائه می دهد.

Cell Prolif. 2017 Jul 25. doi: 10.1111/cpr.12361. [Epub ahead of print]

Cell-derived micro-environment helps dental pulp stem cells promote dental pulp regeneration.

Zhang X1,2,3,4, Li H1,3,4, Sun J1,3,4, Luo X1,3,4, Yang H1, Xie L1,3,4, Yang B1,3,4, Guo W1,3,5, Tian W1,3,4.

Abstract

OBJECTIVES:

The function of the dental pulp is closely connected to the extracellular matrix (ECM) structure, and ECM has received significant attention due to its biological functions for regulating cells. As such, the interaction between the ECM niche and cells is worth exploring for potential clinical uses.

MATERIALS AND METHODS:

In this study, dental pulp stem cell (DPSC)-derived ECM (DPM) was prepared through cell culture and decellularization to function as the cell niche, and changes in DPSC behaviour and histological analysis of dental pulp tissue regeneration were evaluated following the DPM culture. DPM promoted the replication of DPSCs and exhibited retention of their mineralization. Then, the DPM-based culture strategy under odontogenic culture medium was further investigated, and the mineralization-related markers showed that DPSCs were regulated towards odontogenic differentiation. Dental pulp-like tissue with well-arranged ECM was harvested after a 2-month subcutaneous implantation in nude mice with DPM application. Additionally, DPSCs cultured on the plastic culture surface showed the up-regulation of mineralization makers in vitro, but there was a disorder in matrix formation and mineralization when the cells were cultured in vivo.

RESULTS AND CONCLUSIONS:

DPM-based cultivation could serve as a cell niche and modulate DPSC behaviour, and this method also provided an alternative to harvest tissue-specific ECM and provided a strategy for ECM-cell interaction.

PMID: 28741725
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان