نقش پلاسمای غنی از پلاکت خونی محیطی انسان بالغ و خون بند ناف روی تکثیر و مهاجرت فیبروبلاست های پوستی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 شهریور 1396 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 بهبود زخم یک فرایند پیچیده و دینامیک است که بعد از آسیب به ساختارهای بافتی صورت می پذیرد. به دلیل آسیب پوستی ناشی از آسیب های سوختگی، این مطالعه نقش پلاسمای غنی از پلاکت خونی محیطی انسان بالغ و خون بند ناف روی تکثیر و مهاجرت فیبروبلاست های پوست انسان را تعیین کرده است.

روش ها:

پلاسمای غنی از پلاکت(5, 10, 15, 20 and 50% PRP) مشتق از خون بند ناف انسان و خون محیطی بالغین آماده شده و به فیبروبلاست های کشت شده مشتق از نمونه های پوست انسانی اضافه شد. مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست ها در مقایسه با FBS ده درصد و بوسیله پاسخ فیبروبلاست ها به شیب غلظت سنجیده شد.

نتایج:

 همه ترکیبات PRP خون بند ناف به طور قابل توجهی رشد فیبروبلاست ها را در مقایسه با کنترل منفی تحریک کردند. رشد فیبروبلاست ها در یک روش وابسته به دوز افزایش یافت. همه فیبروبلاست های کشت شده مورفولوژی طبیعی شان را حفظ کردند. تفاوت معناداری از نظر مهاجرت و تکثیر بین نمونه های PRP خون بند ناف و خون محیطی بالغ مشاهده نشد، اما با FBS ده درصد تفاوت وجود داشت. PRP های یک و 50 درصد تکثیر سلولی را کاهش داد. PRP بیست درصد خون بند ناف و PRP ده درصد خون محیطی در مقایسه با FBS ده درصد، اثر قابل توجه تری روی مهاجرت سلول های فیبروبلاستی داشتند.

جمع بندی:

 از آن جایی که PRP می تواند مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست های درم را افزایش دهد، می تواند زمانی که درمان زخم های مزمن بدون شروع پاسخ ایمنی مورد نیاز است، به طور بی خطری در کشت مورد استفاده قرار گیرد.

World J Plast Surg. 2017 May;6(2):198-205.

The Role of Human Adult Peripheral and Umbilical Cord Blood Platelet-Rich Plasma on Proliferation and Migration of Human Skin Fibroblasts.

Hashemi SS1, Mahmoodi M1, Rafati AR2, Manafi F3, Mehrabani D3.

Abstract

BACKGROUND:

Wound healing is a complex and dynamic process following damage in tissue structures. Due to extensive skin damage caused by burn injuries, this study determined the role of human adult peripheral and umbilical cord blood platelet-rich plasma on proliferation and migration in human skin fibroblasts.

METHODS:

Platelet-rich plasma (5, 10, 15, 20 and 50% PRP) from human umbilical cord blood and adult peripheral blood were provided and added to fibroblasts cultured from a human skin sample. Migration and proliferation of fibroblasts were assessed in comparison to 10% FBS and by the fibroblast responses to a concentration gradient.

RESULTS:

All components of the umbilical cord blood PRP significantly stimulated the growth of fibroblasts when compared to the negative control. Fibroblast growth was enhanced in a dose dependent manner. All fibroblast cultures retained normal morphology. No significant difference was noted between umbilical cord blood and adult peripheral blood PRP preparations regarding cell proliferation and migration, but the difference to 10% FBS was significant. 1% and 50% PRP reduced cellular proliferation. The 20% umbilical cord blood PRP and 10% adult peripheral blood PRP had a significant stimulatory effect on the migration of the skin fibroblast cells in comparison with 10% FBS.

CONCLUSION:

As PRP could promote the migration and proliferation of dermal fibroblasts, it can be safely added in cultures when treatment of chronic wounds without triggering the immune response is needed.

PMID: 28713711
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان