جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  جمعیت سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان به طور افتراقی بوسیله فقدان هورمون تیروئید و/یا تخمدان تنظیم می شود

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 آبان 1396 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان(BMDSCs) نقش ضروری را در ترمیم و بازسازی اندام بازی می کنند. مکانیسم های مولکولی که به موجب آن ها هورمون ها تکثیر و تمایز BMDSCها را کنترل می کنند مشخص نیست. هدف ما در این مطالعه بررسی این بود که چگونه فقدان هورمون های تخمدان و/یا تیروئید تعداد سلول های بنیادی را در رده مغز استخوان تحت تاثیر قرار می دهد. برای ارزیابی اثر هورمون تیروئید و/یا تخمدان روی فعالیت تکثیری BMDSCها، ما تیروئید و/یا تخمدان های رت های ماده بالغ را برداشتیم. عدم هورمون های تخمدانی یا تیروئیدی به ترتیب بوسیله بوسیله رنگ آمیزی Pap و اندازه گیری هورمون تحریک کننده تیروئیدی(TSH) اثبات شد. برای بدست آوردن سلول های بنیادی از مغز استخوان، ما ستیغ خاصره را سوراخ کرده و سلول ها را با استفاده از یک شیب تراکم برداشته و جداسازی کردیم. مارکرهای خاصی برای فلوسایتومتری و شناسایی انواع BMDSCها، سلول های پیش ساز اندوتلیالی(EPCها)، پیش سازهای سلول های B/ پرو-B سل ها و سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) استفاده شد. جالب این که، نتایج ما نشان داد که هیپوتیروئیدیسم منجر به افزایش معنادار درصد EPCها می شود و این در حالی است که فقدان هورمون های تخمدانی به طور قابل توجهی تعداد یش سازهای سلول های B/ پرو-B سل ها را افزایش می دهد. علاوه براین، برداشتن هر دو غده منجر به افزایش سلول های بنیادی مزانشیمی می شود. در مجموع، به نظر می رسد که هر دو هورمون تخمدانی و تیروئیدی نقش های کلیدی و متنوعی در تنظیم تکثیر جمعیت های سلولی مغز استخوان دارند.

Int J Mol Sci. 2017 Oct 19;18(10). pii: E2139. doi: 10.3390/ijms18102139.

Bone Marrow-Derived Stem Cell Populations Are Differentially Regulated by Thyroid or/and Ovarian Hormone Loss.

Mogharbel BF1, Abdelwahid E2, Irioda AC3, Francisco JC4, Simeoni RB5, de Souza D6, de Souza CMCO7, Beltrame MP8, Ferreira RJ9, Guarita-Souza LC10, de Carvalho KAT11.

Abstract

Bone marrow-derived stem cells (BMDSCs) play an essential role in organ repair and regeneration. The molecular mechanisms by which hormones control BMDSCs proliferation and differentiation are unclear. Our aim in this study was to investigate how a lack of ovarian or/and thyroid hormones affects stem cell number in bone marrow lineage. To examine the effect of thyroid or/and ovarian hormones on the proliferative activity of BMDSCs, we removed the thyroid or/and the ovaries of adult female rats. An absence of ovarian and thyroid hormones was confirmed by Pap staining and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) measurement, respectively. To obtain the stem cells from the bone marrow, we punctured the iliac crest, and aspirated and isolated cells by using a density gradient. Specific markers were used by cytometry to identify the different BMDSCs types: endothelial progenitor cells (EPCs), precursor B cells/pro-B cells, and mesenchymal stem cells (MSCs). Interestingly, our results showed that hypothyroidism caused a significant increase in the percentage of EPCs, whereas a lack of ovarian hormones significantly increased the precursor B cells/pro-B cells. Moreover, the removal of both glands led to increased MSCs. In conclusion, both ovarian and thyroid hormones appear to have key and diverse roles in regulating the proliferation of cells populations of the bone marrow.

PMID: 29048335
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان