دیدگاه های متضاد در مورد نقش سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی در رشد تومور: بررسی سیتماتیک طراحی های آزمایشگاهی

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آذر 1396 | امتیاز: Article Rating

اثر سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی(MSCs) روی رشد تومور بحث برانگیز باقی مانده است. شواهد آزمایشگاهی هر دو اثر مهار و تحریکی این سلول ها را حمایت می کنند. ما فاکتورهای مسئول این اثرات متضاد سلول های بنیادی مزانشیمی روی رشد تومور را با استفاده از متا آنالیز مطالعات موجود بین سال های 2000 تا 2017 بررسی کردیم. ما 183 مطالعه تحقیقاتی که شامل 338 آزمایش بود را ارزیابی کردیم. ما الف) آزمایش های in vivo‌و in vitro را مد نظر قرار دادیم ب) این که ایا مطالعات in vivo سینژنئیک هستند یا زنوژنتیک و پ) این که آیا جانوران از نظر ایمنی سازگار هستند یا ناقص. علاوه براین، منابع و انواع سلول های سرطانی و سلول های بنیادی مزانشیمی با توجه به روش های القای سرطان و استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مورد توجه قرار گرفت. 56 درصد از 338 آزمایش گزارش کردند که سلول های بنیادی مزانشیمی رشد تومور را افزایش می دهد. 78 و 79 درصد از آزمایش ها به ترتیب از سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های سرطانی استفاده کردنه بودند. سلول های بنیادی مزانشیمی در 86 درصد موارد به صورت طبیعی و در 14 درصد به صورت مهندسی شده مورد استفاده قرار گرفتند که بتوانند بعدا فاکتورهایی را تولید کنند که که یا فعالیت شان یا تومور را تغییر دهد. 53 درصد از همه آزمایش ها در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت که سلول های سرطانی را از طریق هم کشتی در معرض سلول های بنیادی قرار داد. از همه آزمایش های in vivo، 79 درصد زنوژن بوده و 63 درصد در جانورانی انجام گرفت که از نظر ایمنی سازگار بودند. رشد تومورها در 80 درصد آزمایش هایی که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف را استفاده کردند مهار شد و این در حالی بود که 64 و 57 درصد آزمایش هایی که از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و بافت چربی استفاده کرده بودند منجر به رشد تومور شد. این اثرات متضاد تحت شرایط آزمایشگاهی مختلف بدست آمد که منعکس کننده تفاوت در طراحی آزمایش هاست. این آنالیز بر نیاز به ارزیابی دقیق طراحی آزمایش ها با توجه به شمار زیاد مطالعات بالینی سلول های بنیادی مزانشیمی که در دست انجام است،تاکید می کند.

Adv Exp Med Biol. 2017 Nov 15. doi: 10.1007/5584_2017_118. [Epub ahead of print]

Contrasting Views on the Role of Mesenchymal Stromal/Stem Cells in Tumour Growth: A Systematic Review of Experimental Design.

Oloyo AK1,2, Ambele MA1,3, Pepper MS4.

Abstract

The effect of mesenchymal stromal/stem cells (MSCs) on tumour growth remains controversial. Experimental evidence supports both an inhibitory and a stimulatory effect. We have assessed factors responsible for the contrasting effects of MSCs on tumour growth by doing a meta-analysis of existing literature between 2000 and May 2017. We assessed 183 original research articles comprising 338 experiments. We considered (a) in vivo and in vitro experiments, (b) whether in vivo studies were syngeneic or xenogeneic, and (c) if animals were immune competent or deficient. Furthermore, the sources and types of cancer cells and MSCs were considered together with modes of cancer induction and MSC administration. 56% of all 338 experiments reported that MSCs promote tumour growth. 78% and 79% of all experiments sourced human MSCs and cancer cells, respectively. MSCs were used in their naïve and engineered form in 86% and 14% of experiments, respectively, the latter to produce factors that could alter either their activity or that of the tumour. 53% of all experiments were conducted in vitro with 60% exposing cancer cells to MSCs via coculture. Of all in vivo experiments, 79% were xenogeneic and 63% were conducted in immune-competent animals. Tumour growth was inhibited in 80% of experiments that used umbilical cord-derived MSCs, whereas tumour growth was promoted in 64% and 57% of experiments that used bone marrow- and adipose tissue-derived MSCs, respectively. This contrasting effect of MSCs on tumour growth observed under different experimental conditions may reflect differences in experimental design. This analysis calls for careful consideration of experimental design given the large number of MSC clinical trials currently underway.

PMID: 29139088
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان