سیس پلاتین سلول های بنیادی مزانشیمی مقاوم به پرتو را حساس می کند

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آذر 1396 | امتیاز: Article Rating

شیمی-پرتو درمانی مبتنی بر سیس پلاتین به طور گسترده ای برای درمان سرطان استفاده می شود و اغلب با سمیت های دیرهنگام مربوط به درمان همراه است. در حالی که نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی به بازسازی آسیب های بافتی ناشی از سیس پلاتین یا پرتو کمک می کنند، اثر درمان های ترکیبی روی سلول های بنیادی ناشناخته باقی مانده است. در این جا، ما نشان دادیم که درمان سیس پلاتیم، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی را در یک حالت وابسته به دوز به پرتو حساس می کند و سطح آپوپتوز ناشی از پرتو را افزایش می دهد. با این حال، ویژگی های تعریف شده سلول های بنیادی مزانشمی بعد از شیمی-پرتو درمانی مبتنی بر سیس پلاتین به میزان بسیار زیادی سالم باقی می ماند و تحرک، چسبندگی، بیان مارکرهای سطحی و پتانسیل تمایزی خاص سلول های بنیادی به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. حساسیت پرتویی افزایش یافته به واسطه سیس پلاتین با تغییرات چرخه سلولی سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت فاز حساس به پرتو G2/M‌همراه است و شکست های دو رشته DNA‌را افزایش می دهد. این داده ها برای اولین بار یک اثر حساسیت به پرتو وابسته به دوز بوسیله سیس پلاتین را در سلول های بنیادی مزانشیمی نشان می دهد. به طور بالینی، افزایش مشاهده شده در حساسیت پرتویی و از دست رفتن سلول های بنیادی مزانشیمی بازسازی کننده ناشی از آن می تواند منجر به سمیت های خیلی شدید دیرهنگام بعد از شیمی-پرتو درمانی مبتنی بر سیس پلاتین در بیماران سرطانی باشد.

Oncotarget. 2017 Sep 23;8(50):87809-87820. doi: 10.18632/oncotarget.21214. eCollection 2017 Oct 20.

Cisplatin radiosensitizes radioresistant human mesenchymal stem cells.

Rühle A1,2, Perez RL1,2, Glowa C1,2, Weber KJ2,3, Ho AD4, Debus J2,3, Saffrich R4, Huber PE1,2,3, Nicolay NH1,2,3.

Abstract

Cisplatin-based chemo-radiotherapy is widely used to treat cancers with often severe therapy-associated late toxicities. While mesenchymal stem cells (MSCs) were shown to aid regeneration of cisplatin- or radiation-induced tissue lesions, the effect of the combined treatment on the stem cells remains unknown. Here we demonstrate that cisplatin treatment radiosensitized human bone marrow-derived MSCs in a dose-dependent manner and increased levels of radiation-induced apoptosis. However, the defining stem cell properties of MSCs remained largely intact after cisplatin-based chemo-radiation, and stem cell motility, adhesion, surface marker expression and the characteristic differentiation potential were not significantly influenced. The increased cisplatin-mediated radiosensitivity was associated with a cell cycle shift of MSCs towards the radiosensitive G2/M phase and increased residual DNA double-strand breaks. These data demonstrate for the first time a dose-dependent radiosensitization effect of MSCs by cisplatin. Clinically, the observed increase in radiation sensitivity and subsequent loss of regenerative MSCs may contribute to the often severe late toxicities observed after cisplatin-based chemo-radiotherapy in cancer patients.

PMID: 29152122
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان