جستجو
ورود
  26 دی 1397

  عصاره سلول های بنیادی جنینی موشی بیان ژن های پرتوانی را در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی القا می کند

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

هدف:

در برخی از مطالعات گذشته، عصاره سلول های کارسینومای جنینی(ECCs) و سلول های بنیادی جنینی(ESCs) برای بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به مرحله ای تمایززدایی شده استفاده شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر عصاره سلول های بنیادی جنینی موشی روی بیان برخی از مارکرهای پرتوانی در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی(ADSCs) بوده است.

مواد و روش ها:

سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی از بافت چربی شکمی زیر جلدی جداسازی شد و بوسیله آنالیزهای فلوسایتومتری برای بیان برخی از مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی و تمایز چربی و استخوانی مورد ارزیابی قرار گرفت. تکنیک های فریز و ذوب متعدد برای آماده سازی عصاره سیتوپلاسمی سلول های بنیادی جنینی استفاده شد. غشاهای پلاسمایی سلول های بنیادی بافت چربی به طور برگشت پذیری بوسیله استرپتولیزین O یا SLO نفوذپذیر شدند. سپس سلول های بنیادی مشتق از چربی نفوذپذیر شده با عصاره سلول های بنیادی جنینی انکوبه شده و در محیط آزاد کننده کشت شد. بعد از بازبرنامه ریزی، بیان برخی از ژن های پرتوانی بوسیله RT-PCR و qPCR ارزیابی شد.

نتایج:

سلول های بنیادی مشتق از چربی پاساژ سه، مورفولوژی شبه فیبروبلاستی را نشان داد و مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی را بیان کردند. هم چنین آن ها پتانسیل تمایز به بافت چربی و استخوان را نشان دادند. آنالیزهای qPCR بیش بیان قابل توجهی را در بیان برخی از ژن های پرتوانی شامل OCT4، SOX2، NANOG، REX1 و ESG1 در سلول های بنیادی مشتق از چربی بازبرنامه ریزی شده در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند.

بحث: این یافته ها نشان داد که سلول های بنیادی جنینی موشی می توانند برای القای بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی چربی انسانی استفاده شوند. در حقیقت، این روش برای بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی بالغ انسانی به وضعیت پرتوان تر قابل کاربرد هستند و ممکن است پتانسیل استفاده در طب بازساختی را نیز داشته باشند.

Iran J Basic Med Sci. 2017 Nov;20(11):1200-1206. doi: 10.22038/IJBMS.2017.9464.

Extract of mouse embryonic stem cells induces the expression of pluripotency genes in human adipose tissue-derived stem cells.

Salehi PM1,2, Foroutan T2, Javeri A1, Taha MF1.

Abstract

Objectives:

In some previous studies, the extract of embryonic carcinoma cells (ECCs) and embryonic stem cells (ESCs) have been used to reprogram somatic cells to more dedifferentiated state. The aim of this study was to investigate the effect of mouse ESCs extract on the expression of some pluripotency markers in human adipose tissue-derived stem cells (ADSCs).

Materials and Methods:

Human ADSCs were isolated from subcutaneous abdominal adipose tissue and characterized by flow cytometric analysis for the expression of some mesenchymal stem cell markers and adipogenic and osteogenic differentiation. Frequent freeze-thaw technique was used to prepare cytoplasmic extract of ESCs. Plasma membranes of the ADSCs were reversibly permeabilized by streptolysin-O (SLO). Then the permeabilized ADSCs were incubated with the ESC extract and cultured in resealing medium. After reprogramming, the expression of some pluripotency genes was evaluated by RT-PCR and quantitative real-time PCR (qPCR) analyses.

Results:

Third-passaged ADSCs showed a fibroblast-like morphology and expressed mesenchymal stem cell markers. They also showed adipogenic and osteogenic differentiation potential. QPCR analysis revealed a significant upregulation in the expression of some pluripotency genes including OCT4, SOX2, NANOG, REX1 and ESG1 in the reprogrammed ADSCs compared to the control group.

Conclusion:

These findings showed that mouse ESC extract can be used to induce reprogramming of human ADSCs. In fact, this method is applicable for reprogramming of human adult stem cells to a more pluripotent sate and may have a potential in regenerative medicine.

PMID: 29299196
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان