جستجو
ورود
  26 دی 1397

  تیمار کوتاه مدت با اسید رتینوئیک، پرتوانی را حفظ کرده و تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی را سرکوب می کند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs)، شامل سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) مشتق از بلاستوسیست و سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) تولید شده از سلول های سوماتیک بوسیله بیان اکتوپیک(نابجا) فاکتورهای رونویسی مشخص، دارای توانایی خودنوزایی و تمایز به هر نوع سلولی هستند. در این جا ما دو اثر آنتاگونیستی اسید رتینوئیک(RA) روی hiPSCها را کشف کردیم. اگرچه اسید رتینوئیک به طور گسترده ای به عنوان یک عامل دارویی با نقش حیاتی در شروع تمایز سلول های بنیادی پرتوان توصیف شده است، ما نشان می دهیم که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض اسید رتینوئیک نه تنها با تمایز سلولی مخالفت می کند بلکه پرتوانی hiPSCها را نیز حفظ می کند، اما این ماده ویژگی ها و مشخصه های این سلول ها را نیز افزایش داده و بهبود می بخشد. برای مشخص کردن دیدگاه مکانیکی دخیل در مقاومت به تمایز hiPSCهای کشت شده در شرایط اسید رتینوئیک و هم چنین وضعیت پرتوانی بهبود یافته آن ها، ما توجه ما را روی مسیر Wnt متمرکز کردیم. یافته های ما نشان داد که اسید رتینوئیک مسیر استاندارد Wnt را مهار می کند و به طور مثبتی پیام رسانی Akt/mTOR را تعدیل می کند و توضیح می دهد که چرا آشفتگی و اختلال در شرایط آزمایشی ما منجر به تمایز hiPSCها نمی شود. در مجموع، این داده ها نقش جدیدی را برای اسید رتینوئیک در جهت حفظ وضعیت بنیادینگی نشان می دهد و از نقش دو گانه وابسته به دوز و زمان آن برای فرایندهای خودنوزایی و تمایز hiPSCها حمایت می کند.

Cell Death Dis. 2018 Jan 5;9(1):6. doi: 10.1038/s41419-017-0028-1.

Short-term retinoic acid treatment sustains pluripotency and suppresses differentiation of human induced pluripotent stem cells.

De Angelis MT1, Parrotta EI1, Santamaria G1,2, Cuda G3.

Abstract

Human pluripotent stem cells (hPSCs), including human embryonic stem cells (hESCs) derived from blastocyst and human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) generated from somatic cells by ectopic expression of defined transcriptional factors, have both the ability to self-renew and to differentiate into all cell types. Here we explored the two antagonistic effects of retinoic acid (RA) on hiPSCs. Although RA has been widely described as a pharmacological agent with a critical role in initiating differentiation of pluripotent stem cells, we demonstrate that short-term RA exposure not only antagonizes cell differentiation and sustains pluripotency of hiPSCs, but it also boosts and improves their properties and characteristics. To shed light on the mechanistic insights involved in the resistance to differentiation of hiPSCs cultured in RA conditions, as well as their improved pluripotency state, we focused our attention on the Wnt pathway. Our findings show that RA inhibits the Wnt canonical pathway and positively modulates the Akt/mTOR signaling, explaining why such perturbations, under our experimental conditions, do not lead to hiPSCs differentiation. Altogether, these data uncover a novel role for RA in favouring the maintenance of ground-state pluripotency, supporting its bivalent role, dose- and time-dependent, for hiPSCs differentiation and self-renewal processes.

PMID: 29305588
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان