جستجو
ورود
  26 دی 1397

  تولید موثر اسپرماتیدهای هاپلوئید دارای عملکرد از سلول های بنیادی خط زایای انسان بوسیله سیستم القا شده سه بعدی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

تولید اسپرماتیدهای دارای عملکرد از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی(SSCs) در آزمایشگاه، برای کشف مکانیسم های دخیل در تکوین سلول های زایای انسانی و درمان ناباروری بسیار مهم است. در این جا ما یک سیستم القا شده سه بعدی(3D-I) را گزارش کردیم که به موجب آن سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی به طور موثری به اسپرماتیدهای هاپلوئید دارای عملکرد تمایز می یابند. سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی جداسازی شده و از نظر ریختی مورد شناسایی قرار گرفتند. پراکنش کروماتین میوزی و  سنجش محتوای DNA نشان داد که اسپرماتوسیت ها و سلول های هاپلوئید به طور موثری بوسیله سیستم القا شده سه بعدی از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی تولید می شوند. سلول های هاپلوئید مشتق شده از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی کروموزوم های طبیعی داشته و فاقد ریز حذف های کروموزوم Y بودند. آنالیزهای توالی یابی RNA و توالی یابی بی سولفیت مشابهت هایی را از نظر پروفایل ژنی کلی و متیلاسیون DNA در اسپرماتیدهای مشتق از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی و اسپرماتیدهای گرد طبیعی نشان دادند. به طور خاص، اسپرماتیدهای هاپلوئید تولید شده از سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی انسانی از طریق سیستم القا شده سه بعدی، قادر به بارور سازی اووسیت موشی بود که بعد از بقا قادر به تکوین به جنین های هیبرید بود. این مطالعه گامت های نر انسانی ارزشمندی را برای درمان ناباروری مردان ارائه می دهد.

 

Cell Death Differ. 2018 Jan 5. doi: 10.1038/s41418-017-0015-1. [Epub ahead of print]

Efficient generation of functional haploid spermatids from human germline stem cells by three-dimensional-induced system.

Sun M1, Yuan Q1, Niu M1, Wang H1, Wen L1, Yao C1, Hou J1, Chen Z1, Fu H1, Zhou F1, Li C2, Gao S2, Gao WQ1, Li Z3, He Z4,5,6,7.

Abstract

Generation of functional spermatids from human spermatogonial stem cells (SSCs) in vitro is of utmost importance for uncovering mechanisms underlying human germ cell development and treating infertility. Here we report a three-dimensional-induced (3D-I) system by which human SSCs were efficiently differentiated into functional haploid spermatids. Human SSCs were isolated and identified phenotypically. Meiotic chromatin spreads and DNA content assays revealed that spermatocytes and haploid cells were effectively generated from human SSCs by 3D-I system. Haploid cells derived from human SSCs harbored normal chromosomes and excluded Y chromosome microdeletions. RNA sequencing and bisulfite sequencing analyses reflected similarities in global gene profiles and DNA methylation in human SSCs-derived spermatids and normal round spermatids. Significantly, haploid spermatids generated from human SSCs via 3D-I system were capable of fertilizing mouse oocytes, which subsequently enabled the development of hybrid embryos. This study thus provides invaluable human male gametes for treating male infertility.

PMID: 29305586
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان