بازسازی بافت پالپ دندانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ پالپی و پلاسمای غنی از پلاکت

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

بازسازی پالپ و دنتین به عنوان روشی برای حفظ دندان می تواند در دندانپزشکی عملی مهم باشد. در حال حاضر، جمعیت سلولی از پالپ دندان دسیدوآ و دندان های دائمی انسان و جانوران آزمایشگاهی جداسازی و ویژگی یابی شده اند. این مقاله، مطالعه ای را روی بازسازی پالپ با استفاده از سلول های استرومایی مزانشیمی اتولوگ از پالپ دندان مولار(نیش) در ترکیب با لخته فیبرین که بعد از برداشتن پالپ به حفره پالپ خوک های مینا پیوند شده بود، ارائه می کند. نتایج ثابت کرد که پیوند سلول های استرومایی چند توان اتولوگ پالپ دندان در ترکیب با پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ، در حفره پالپ خوک های مینیاتوری بعد از برداشتن پالپ منجر به احیای پالپ و دندان زایی ترمیمی با تشکیل پل دندانی در روز سی ام می شود. با این حال، کامل شدن بازسازی نیز به دلیل مفروش شدن دنتین جدید، منجر به کاهش حجم حفره پالپی می شود. بازسازی بافتی پالپ دندانی بوسیله بستن مستقیم پالپ در غیاب فرایندهای التهابی، دستورالعملی امیدوار کننده برای استفاده از تکنولوژی های سلولی است.

Stomatologiia (Mosk). 2017;96(6):12-16. doi: 10.17116/stomat201796612-16.

[Regeneration of dental pulp tissue using pulpal autologous mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma].

[Article in Russian; Abstract available in Russian from the publisher]

Kulakov AA1, Goldshtein DV2, Krechina EK1, Bukharova TB2, Volkov AV3, Gadzhiev AK1.

Abstract

in English, Russian

Regeneration of pulp and dentin could be important in operative dentistry as a method to save teeth. Currently cell population from dental pulp of deciduous and permanent teeth of humans and laboratory animals are isolated and characterized. The paper presents a study on pulp regeneration using autologous mesenchymal stromal cells from pulp of molars in combination with fibrin clot, transplanted in pulp chamber of miniature pigs after pulp removal. The results proved that transplantation of autologous multipotent stromal cells of dental pulp in combination with autologous platelet-rich plasma in pulp chamber of miniature pigs after pulp removal leads to pulp restoration and reparative dentinogenesis with dentinal bridge formation on the 30th day. However, the completion of regeneration also results in a decrease in the pulp chamber volume due to the neodentin bedding. Tissue regeneration of dental pulp by direct pulp capping in the absence of inflammatory processes is a promising direction of the use of cellular technologies.

PMID: 29260758
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان