جستجو
ورود
  26 دی 1397

  یک تکنیک خالص سازی برای کشت های سلولی استرومایی مشتق از چربی منجر به یک جمعیت سلولی بازسازی کننده تر می شود

تاریخ انتشار: جمعه 20 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

نشان داده شده است که سلول های استرومایی مشتق از چربی(ASCs) جمعیت سلولی بازسازی کننده با استفاده های بالقوه برای بازسازی استخوان و غضروف هستند. با این حال، بیان بیومارکر و ناهمگونی جمعیت به طور سرتاسری مشاهده نمی شود. با آنالیز بیان بیومارکرها، ما درصدد بودیم که ترکیب جمعیت سلول های استرومایی مشتق از چربی استخراج شده بوسیله تکنیک های استخراجی معمولی را با جمعیت سلولی استرومایی مشتق از چربی با روشی با یک مرحله خالص سازی اضافی مقایسه کنیم. نمونه های بافت چربی انسانی جمع آوری شد و سلول های استرومایی مشتق از چربی با استفاده از تکنیک های استخراجی مرسوم و منتشر شده(استخراج اولیه)، استخراج شدند. این سلول ها کشت شدند و نیمی از آن ها متحمل یک خالص سازی اضافی شدند. جمعیت استخراج شده اولیه و جمعیت سلولی خالص سازی شده برای بیومارکرهایی که مربوط به انواع سلول های خاص بودند آنالیز شدند. اضافه کردن یک تکنیک خالص سازی، تعداد سلول های بیان کننده بیومارکرهای اندوتلیالی و خون ساز را کاهش داد و منجر به کاهش محصول سلولی بیان کننده بیومارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی نشد. بیومارکرهای مربوط به اریتروسیت ها و لنفوسیت ها طی استخراج اولیه از بین می روند و بیومارکرهای مربوط به اغلب گرانولوسیت ها و سلول های پیش ساز طی خالص سازی اضافی از دست می روند. بیومارکرهای نشان گر سلول های دندریتی، منوسیت/ماکروفاژها، نوتروفیل ها، سلول های اندوتلیالی عروقی، سلول های عضلات صاف و پری سیت ها در جمعیت سلولی خالص سازی شده افزایش یافتند، در حالی که آن ها مربوط به فیبروبلاست ها و آدیپوسیت ها بودند کاهش یافتند. بیومارکرهای پرتوانی به میزان بیشتری در جمعیت سلولی خالص سازی شده بیان شدند. این نتایج نشان می دهد که ریکاوری بافت چربی که غالبا مورد استفاده قرار می گیرد و تکنیک استخراج سلول های استرومایی مشتق از چربی منجر به جمعیتی از سلول های ناهمگون می شود که خالص سازی بیشتر این جمعیت(همان طور که در این مقاله توصیف شد)، مجموعه ای از سلول ها را جداسازی می کند که پتانسیل بازسازی کنندگی بیشتری دارند.

J Invest Surg. 2018 Feb 1:1-12. doi: 10.1080/08941939.2017.1423420. [Epub ahead of print]

A Purification Technique for Adipose-Derived Stromal Cell Cultures Leads to a More Regenerative Cell Population.

Conway RF1, Okarski KM2, Szivek JA1.

Abstract

It has been demonstrated that adipose-derived stromal cells (ASCs) are a regenerative cell population with potential uses for bone and cartilage regeneration. However, the biomarker expression and heterogeneity of the population has not been thoroughly characterized. By analyzing biomarker expression, we aimed to understand the composition of ASC populations extracted using a common extraction technique in comparison to ASC populations given an additional purification step. Human adipose tissue samples were collected, and ASCs were extracted from these samples using a common, published extraction technique (primary extraction). These cells were cultured and half were given an additional purification. The primarily-extracted and purified cell populations were analyzed for biomarkers that correspond to specific cell types. The addition of the purification technique reduced the number of cells expressing hematopoietic and endothelial biomarkers and did not cause the yield of mesenchymal stem cell biomarker-expressing cells to decrease. Biomarkers corresponding to erythrocytes and lymphocytes were lost during the primary extraction, and biomarkers corresponding to most granulocytes and progenitor cells were lost during the additional purification. Biomarkers identifying dendritic cells, monocytes/macrophages, neutrophils, vascular endothelial cells, smooth muscle cells, and pericytes were upregulated in purified cell populations while those identifying fibroblasts and adipocytes were downregulated. Pluripotency biomarkers were more highly expressed in purified cell populations. These results demonstrate that the most commonly utilized adipose tissue recovery and ASC extraction technique leads to a heterogeneous cell population in which further purification of this population, as described in this manuscript, isolates a cell subset that has more regenerative potential.

PMID: 29388858
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان