جستجو
ورود
  26 دی 1397

  ارزیابی پتانسیل سلول های اندوتلیالی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی برای تشکیل شبکه های ریز عروقی در کشت های سه بعدی

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

یک چالش عمده کاربردی در زمینه رگزایی درمانی و طب بازساختی نیاز به تولید ریز عروق دارای عملکرد است. هدف این مطالعه ارزیابی این امر بود که آیا منبع سلول های اندوتلیالی اتولوگ بالقوه(EC) مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSC-ECs) می توانند یک ریز عروق قوی و بادوام مشابه با آن هایی که پیش از این برای سایر منابع سلول های اندوتلیالی ذکر شده بود، تشکیل دهند یا خیر. ما یک سنجش آزمایشگاهی شناخته شده را مورد استفاده قرار دادیم که در آن دانه های پوشیده شده با سلول های اندوتلیالی(iPSCs-EC یا HUVECs) به طور همزمان با فیبروبلاست ها، درون ماتریکس فیبرینی سه بعدی قالب گیری شدند تا توانایی آن ها برای تشکیل ریز عروق بادوام ارزیابی شود. سلول های اندوتلیالی مشتق از iPSCها در مقایسه با HUVECs تا پنج برابر کاهش تشکیل شبکه مویرگی نشان دادند. افزایش تراکم ماتریکس جوانه زدن را کاهش داد، هر چند این اثر بوسیله پراکنش NHLFها در سرتاسر ماتریکس کاهش یافت. مهار فیبرینولیز ناشی از MMPها یا پلاسمین برای بلوک کردن کامل هر دوی HUVECها و iPSC-ECها مورد نیاز است. آنالیزهای بیشتر نشان داد که در زمان های انتهایی بیان و فعالیت MMP9 به طور قابل توجهی در هم کشتی iPSC-EC/NHLFها در مقایسه با HUVEC/NHLF پایین تر است که می تواند به دلیل نقصان مشاهده شده در جوانه زدن رگزایی iPSC-ECها باشد. در مجموع، این یافته ها نشان می دهد که تفاوت های اساسی در فنوتیپ سلول های اندوتلیالی باید به نحو بهتری درک شود تا پتانسیل استفاده از iPSC-ECها برای کاربردهای بالینی مشخص شود.

Sci Rep. 2018 Feb 8;8(1):2671. doi: 10.1038/s41598-018-20966-1.

Evaluating the potential of endothelial cells derived from human induced pluripotent stem cells to form microvascular networks in 3D cultures.

Bezenah JR1, Kong YP2, Putnam AJ3,4.

Abstract

A major translational challenge in the fields of therapeutic angiogenesis and regenerative medicine is the need to create functional microvasculature. The purpose of this study was to assess whether a potentially autologous endothelial cell (EC) source derived from human induced pluripotent stem cells (iPSC-ECs) can form the same robust, stable microvasculature as previously documented for other sources of ECs. We utilized a well-established in vitro assay, in which endothelial cell-coated (iPSC-EC or HUVEC) beads were co-embedded with fibroblasts in a 3D fibrin matrix to assess their ability to form stable microvessels. iPSC-ECs exhibited a five-fold reduction in capillary network formation compared to HUVECs. Increasing matrix density reduced sprouting, although this effect was attenuated by distributing the NHLFs throughout the matrix. Inhibition of both MMP- and plasmin-mediated fibrinolysis was required to completely block sprouting of both HUVECs and iPSC-ECs. Further analysis revealed MMP-9 expression and activity were significantly lower in iPSC-EC/NHLF co-cultures than in HUVEC/NHLF co-cultures at later time points, which may account for the observed deficiencies in angiogenic sprouting of the iPSC-ECs. Collectively, these findings suggest fundamental differences in EC phenotypes must be better understood to enable the promise and potential of iPSC-ECs for clinical translation to be realized.

PMID: 29422650
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان