جستجو
ورود
  26 دی 1397

  تبدیل مستقیم فیبروبلاست های انسانی به سلول های شبه لایدیگ دارای عملکرد بوسیله SF-1، GATA4 و NGFI-B

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

بازبرنامه ریزی فیبروبلاست ها به سلول های بنیادی پرتوان القایی احتمال این که سلول های سوماتیک بتوانند بدون تبدیل شدن به یک سلول های بنیادی/پیش ساز به یک سرنوشت جایگزین و تمایز یافته تبدیل شوند را افزایش داده است. مطالعات اخیر نشان داده است که فیبروبلاست ها می توانند با ترکیبی از چندین فاکتور رونویسی به سایر سلول های کاملا تمایز یافته تبدیل شوند. در این جا ما ترکیبی از چهار فاکتور رونویسی تکوینی را گزارش کرده ایم؛ GATA4، SF-1، NGFI-B و COUP TF2 که فیبروبلاست های پوست ختنه را به طور موثری به سلول های شبه لایدیگ القایی(iLCs) بازبرنامه ریزی می کنند. سلول های شبه لایدیگ، مارکرهای خاص لایدیگ را بیان می کنند و در شرایط آزمایشگاهی تستوسترون را ترشح می کنند. ما دریافتیم که GATA4 و SF-1 به طور ویژه ای برای بیان مارکرهای خاص لایدیگ حیاتی هستند و GATA4، SF-1 و NGFI-B برای تولید سلول های شبه لایدیگ القایی دارای عملکرد که تستوسترون ترشح می کنند، ضروری هستند. این یافته ها نشان می دهد که فیبروبلاست ها می توانند با تعداد اندک و مشخصی فاکتور به طور مستقیم به سلول های شبه لایدیگ القایی تبدیل شوند و دیدگاه هایی را در مورد درمان های بالقوه برای درمان کمبود تستوسترون ارائه کنند.

Am J Transl Res. 2018 Jan 15;10(1):175-183. eCollection 2018.

Direct conversion of human fibroblasts into functional Leydig-like cells by SF-1, GATA4 and NGFI-B.

Hou YP1, Zhang ZY1, Xing XY1, Zhou J1, Sun J1.

Abstract

The reprogramming of fibroblasts to induced pluripotent stem cells raises the possibility that a somatic cell can be reprogrammed to an alternative, differentiated fate without first becoming a stem/progenitor cell. Recent work has shown that fibroblasts can be reprogrammed to other, terminally differentiated cells with a combination of several transcription factors. Here, we report that a combination of four developmental transcription factors; GATA4, SF-1, NGFI-B, and COUP TF2; efficiently reprogrammed human foreskin fibroblasts into functional induced Leydig-like cells (iLCs). The iLCs expressed Leydig-specific markers and secreted testosterone in vitro. We found that GATA4 and SF-1 were particularly critical for Leydig-specific markers expression and that GATA4, SF-1, and NGFI-B were necessary to generate functional iLCs that secreted testosterone. These findings demonstrate that fibroblasts can be directly converted into iLCs with a few, defined factors and may provide insight into potential therapies to treat testosterone deficiency.

PMID: 29423003
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان