جستجو
ورود
  25 آذر 1397

  متیلاسیون DNA و مدیفیکاسیون های هیستونی نوع سلول شبکیه کارایی بازبرنامه ریزی و رتینوژنز را در کشت های سه بعدی ارگانوئیدها پیش بینی می کند

تاریخ انتشار: شنبه 19 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

انواع مختلف سلول ها می توانند بوسیله بیان نابجای Oct4(Pou5f1)، Klf4، Sox3 و Myc به سلول های بنیادی پرتوان بازبرنامه ریزی شوند. بسیاری از این سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) حافظه شان را از نظر متیلاسیون DNA و مدیفیکاسیون هیستونی( حافظه اپی ژنتیک) مربوط به منشا سلولی حفظ می کنند و این ممکن است روی تمایز بعدی تاثیر گذار باشد. نورون ها بازبرنامه ریزی مشکلی دارند و یک شناسایی تنگاتنگ سیستماتیکی از کارایی بازبرنامه ریزی یا حافظه اپی ژنتیکی بین انواع مختلف سلول های عصبی وجود ندارد. در این جا، ما کارایی بازبرنامه ریزی پنج نوع سلول مختلف شبکیه را در دو مرحله مختلف تکوینی مقایسه کردیم. تمایز شبکیه ای از هر رده iPSC با استفاده از سیستم STEM-RET اندازه گیری شد و با حافظه اپی ژنتیکی مقایسه شد. نورون های با پایین ترین کارایی بازبرنامه ریزی رده های iPSC با بهترین تمایز شبکیه ایجاد کردند و احتمالا حافظه اپی ژنتیکی منشا سلولی اولیه شان را بیشتر حفظ کرده بودند. علاوه براین، ما بیومارکرهای از iPSCها را شناسایی کردیم که پیش بینی کننده تمایز شبکیه بودند.

Cell Rep. 2018 Mar 6;22(10):2601-2614. doi: 10.1016/j.celrep.2018.01.075.

Retinal Cell Type DNA Methylation and Histone Modifications Predict Reprogramming Efficiency and Retinogenesis in 3D Organoid Cultures.

Wang L1, Hiler D1, Xu B2, AlDiri I1, Chen X2, Zhou X2, Griffiths L1, Valentine M3, Shirinifard A1, Sablauer A4, Thiagarajan S4, Barabas ME1, Zhang J1, Johnson D5, Frase S6, Dyer MA7.

Abstract

Diverse cell types can be reprogrammed into pluripotent stem cells by ectopic expression of Oct4 (Pou5f1), Klf4, Sox3, and Myc. Many of these induced pluripotent stem cells (iPSCs) retain memory, in terms of DNA methylation and histone modifications (epigenetic memory), of their cellular origins, and this may bias subsequent differentiation. Neurons are difficult to reprogram, and there has not been a systematic side-by-side characterization of reprogramming efficiency or epigenetic memory across different neuronal subtypes. Here, we compare reprogramming efficiency of five different retinal cell types at two different stages of development. Retinal differentiation from each iPSC line was measured using a quantitative standardized scoring system called STEM-RET and compared to the epigenetic memory. Neurons with the lowest reprogramming efficiency produced iPSC lines with the best retinal differentiation and were more likely to retain epigenetic memory of their cellular origins. In addition, we identified biomarkers of iPSCs that are predictive of retinal differentiation.

PMID: 29514090
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان