جستجو
ورود
  25 آذر 1397

  ویرایش ژنومی مبتنی بر CRISPR-Cas9 در سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی

تاریخ انتشار: شنبه 19 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) منبع سلولی ایده آلی برای جایگزین کردن سلول ها با صورت اتولوگ هستند. با این حال، برای بیماران مبتلا به بیماری های مندلی، احتمالا تصحیح ژنتیکی موتاسیون های بیمای زای اولیه، قبل از تمایز و پیوند سلولی مورد نیاز است. ظهور سیستم CRISPR-Cas9 انقلابی در ویرایش ژنوم ایجاد کرده است. با استفاده از مواد ارزان قیمت که برای طراحی و اعتبار بخشی نسبتا ساده هستند، در حال حاضر امکان تصحیح واریته های ژنتیکی یا وارد کردن توالی های مطلوب در هر جایگاهی درون ژنوم وجود دارد. ویرایش ژنوم مبتنی بر CRISPR-Cas9 در سلول های iPS خاص بیماران، امید زیادی  را برای سلول درمانی های جایگزین اتولوگ ایجاد کرده است. با این حال، یک نکته که وجود دارد این است که hiPSCها ترانسفکت مشکل دارند و ملاحظات طراحی آزمایش بهینه، اغلب مورد نیاز است. این واحد استراتژی ها و واحدهای طراحی را برای ویرایش ژنوم موثر مبتنی بر CRISPR-Cas9  در iPSCهای خاص بیمار توصیف می کند. علاوه براین، این امر رویکردی منعطف را توصیف می کند که انتخاب مثبتی را برای تولید کلون هایی با مدیفیکاسیون ژنومی مطلوب استفاده می کند و از Cre-lox نوترکیب برای برداشتن کاست انتخابی یکپارچه شده و انتخاب منفی برای حذف hiPSCهای باقی مانده با کاست های انتخابی سالم استفاده می کند.

Curr Protoc Stem Cell Biol. 2018 Feb 28;44:5B.7.1-5B.7.22. doi: 10.1002/cpsc.46.

CRISPR-Cas9-Based Genome Editing of Human Induced Pluripotent Stem Cells.

Giacalone JC1, Sharma TP1, Burnight ER1, Fingert JF1, Mullins RF1, Stone EM1, Tucker BA1.

Abstract

Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) are the ideal cell source for autologous cell replacement. However, for patients with Mendelian diseases, genetic correction of the original disease-causing mutation is likely required prior to cellular differentiation and transplantation. The emergence of the CRISPR-Cas9 system has revolutionized the field of genome editing. By introducing inexpensive reagents that are relatively straightforward to design and validate, it is now possible to correct genetic variants or insert desired sequences at any location within the genome. CRISPR-based genome editing of patient-specific iPSCs shows great promise for future autologous cell replacement therapies. One caveat, however, is that hiPSCs are notoriously difficult to transfect, and optimized experimental design considerations are often necessary. This unit describes design strategies and methods for efficient CRISPR-based genome editing of patient- specific iPSCs. Additionally, it details a flexible approach that utilizes positive selection to generate clones with a desired genomic modification, Cre-lox recombination to remove the integrated selection cassette, and negative selection to eliminate residual hiPSCs with intact selection cassettes.

PMID: 29512106
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان