جستجو
ورود
  22 آذر 1397

  اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان ترمیم میوکاردی را از طریق تنظیم افزایشی Smad7 بهبود می بخشند

تاریخ انتشار: شنبه 19 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

پیش از این گزارش شده بود که اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(huMSC-exosomes) اثرات حفاظت کنندگی قلبی را روی مدل های انفارکته میوکاردی حاد رتی(AMI) و مدل های آسیب هیپوکسی کاردیومیوسیت در آزمایشگاه نشان می دهند، با این حال شناسایی مکانیسم دقیق دخیل در این فرایند نیازمند بررسی بیشتر است. مطالعه حاضر در صدد بررسی اثرات ترمیمی huMSC-exosomes روی آسیب میوکاردی از طریق تنظیم بیان Smad7 بود. در مقایسه با گروه کنترل(sham) یا گروه نورموکسی(به ترتیب درون تنی و برون تنی)، وسترن بلات نشان داد که بیان Smad7 به دنبال آسیب ناشی از هیپوکسی در نواحی مرزی میوکارد انفارکته شده و در سلول های H9C2(2-1) به طور قابل توجهی کاهش می یابد. علاوه براین، بیان miR-12b-5p به طور قابل توجهی افزایش یافت که با استفاده از qRT-PCR افزایش یافت که بوسیله huMSC-exosomesها معکوس شد. رنگ آمیز تریپان بلو و تشخیص آزاد سازی لاکتات دهیدروژناز نشان داد که آسیب سلولی در گروه انفارکته میوکاردی + PBS و گروه هیپوکسی در مقایسه با گروه های sham و نورموکسی افزایشی افت و بوسیله huMSC-exosomes ها مهار شد. سنجش ژنی دو گانه ریپورتر لوسیفراز ثابت کرد که Smad7 هدف ژنی مناسبی برای miR-125b-5p است. علاوه براین، miR-125b-5p بدنبال 48 ساعت قرار گرفتن در معرض هیپوکسی آسیب سلولی H9C2(2-1) را افزایش داد. تنظیم کاهشی بیان Smad7 تحت هیپوکسی بوسیله مشابه های miR-125b-5p در مقایسه با گروه کنترل منفی مشابه افزایش یافت و huMSC-exosomes ها تا حدی این فرایند را کاهش داد. در مجموع، huMSC-exosomes ها ممکن است بیان Smad7 را بوسیله مهار miR-125b-5p برای افزایش ترمیم میوکاردی مهار کند. مطالعه حاضر ممکن است رویکرد درمانی بالقوه ای را برای بهبود ترمیم میوکاردی بدنبال انفارکته میوکاردی ارائه کند.

Int J Mol Med. 2018 Feb 16. doi: 10.3892/ijmm.2018.3496. [Epub ahead of print]

Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells improve myocardial repair via upregulation of Smad7.

Wang XL1, Zhao YY1, Sun L1, Shi Y1, Li ZQ1, Zhao XD2, Xu CG2, Ji HG2, Wang M1, Xu WR1, Zhu W1.

 

Abstract

It has been previously reported that exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells (hucMSC)‑exosomes exhibit cardioprotective effects on the rat acute myocardial infarction (AMI) models and cardiomyocyte hypoxia injury models in vitro, however the exact mechanisms involved require further investigation. The present study aimed to investigate the repair effects of hucMSC‑exosomes on myocardial injury via the regulation of mothers against decapentaplegic homolog 7 (Smad7) expression. Compared with sham or normoxia groups (in vivo and in vitro, respectively), western blotting demonstrated that Smad7 expression was significantly decreased in the borderline area of infraction myocardium and in H9C2(2‑1) cells following hypoxia‑induced injury. Additionally, microRNA (miR)‑125b‑5p expression was markedly increased using reverse transcription‑quantitative polymerase chain reaction, but was reversed by hucMSC‑exosomes. Trypan blue staining and lactate dehydrogenase release detection demonstrated that cell injury was significantly increased in the AMI + PBS and hypoxia group compared with in the sham and normoxia groups and was inhibited by hucMSC‑exosomes. A dual luciferase reporter gene assay confirmed that Smad7 is a target gene of miR‑125b‑5p. In addition, miR‑125b‑5p mimics promoted H9C2(2‑1) cell injury following 48 h exposure to hypoxia. Downregulation of Smad7 expression under hypoxia was increased by miR‑125b‑5p mimics compared with the mimic negative control, and hucMSC‑exosomes partially alleviated this phenomenon. In conclusion, hucMSC‑exosomes may promote Smad7 expression by inhibiting miR‑125b‑5p to increase myocardial repair. The present study may provide a potential therapeutic approach to improve myocardial repair following AMI.

PMID: 29484378
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان