جستجو
ورود
  22 آذر 1397

  آنالیز مقایسه ای سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف انسانی و بافت چربی برای پتانسیل تمایز آن ها به آدیپوسیت های قهوه ای و سفید

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

پتانسیل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف(UCB-MSCs) به آدیپوسیت های قهوه ای و سفید در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) به منظور شناسایی پتانسیل آن ها برای سلول درمانی در آینده مورد بررسی قرار گرفت. سلول های بنیادی مزانشیمی از ده نمونه خون بند ناف و 6 مورد لیپوساکشن جداسازی شد. سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از شناسایی با فلوسایتومتری به آدیپوسیت های چربی و قهوه ای تمایز یافتند. آدیپوسیت های تمایز یافته با رنگ Oil Red O و  هماتوکسیلین/ائوزین رنگ آمیزی شدند. سطح پروتئین UCP1 در آدیپوسیت های قهوه ای با استفاده از آنالیز ایمنوفلورسنس و وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفت. سلول هایی که مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی (CD34-, CD45-, CD90+ and CD105+) را بیان کردند با موفقیت از خون بند ناف و بافت چربی جداسازی شدند. رنگ آمیزی Oil Red O نشان داد که آدیپوسیت های سفید و قهوه ای بدست آمده از AD-MSCها 85 و 61 درصد پیکسل قرمز نشان دادند و این در حالی بود که برای آدیپوسیت های سفید و قهوه ای بدست آمده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف به ترتیب 3 و 1.9  درصد بود. آنالیزهای میکروسکوپ فلورسنس پیام رسانی UCP1 قویی را در آدیپوسیت های قهوه ای نشان داد که این در مورد AD-MSCها به طور ویژه تری مشخص بود. کمی سازی مقدار پروتئین UCP1 افزایش 4 و 10.64 برای را در محتوای UCP1 آدیپوسیت های قهوه ای مشتق از UCB-MSCها و AD-MSCها در مقایسه با MSCهای تمایز نیافته نشان داد(P < 0.004). سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف تنها تمایل تمایزی اندکی به آدیپوسیت ها نشان دادند که نشان می دهد آنن ها سلول بنیادی مناسبی برای تمایز به این نوع سلول ها نیستند. برعکس، کارایی تمایزی بالای AD-MSCها به آدیپوسیت های سفید و قهوه ای، آن ها را سلول بنیادی مناسبی برای استفاده در طب بازساختی آینده برای اختلالات بافت های نرم یا مبارزه با چاقی و اختلالات مربوط آن معرفی کرده است.

Mol Biol Rep. 2018 Feb 16. doi: 10.1007/s11033-018-4156-1. [Epub ahead of print]

Comparative analysis of human UCB and adipose tissue derived mesenchymal stem cells for their differentiation potential into brown and white adipocytes.

Rashnonejad A1,2, Ercan G3,4, Gunduz C5, Akdemir A6, Tiftikcioglu YO7.

Abstract

The differentiation potential of umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells (UCB-MSCs) into brown and white adipocytes in comparison to Adipose tissue derived MSCs (AD-MSCs) were investigated in order to characterize their potency for future cell therapies. MSCs were isolated from ten UCB samples and six liposuction materials. MSCs were differentiated into white and brown adipocytes after characterization by flow cytometry. Differentiated adipocytes were stained with Oil Red O and hematoxylin/eosin. The UCP1 protein levels in brown adipocytes were investigated by immunofluoresence and western blot analysis. Cells that expressed mesenchymal stem cells markers (CD34-, CD45-, CD90+ and CD105+) were successfully isolated from UCB and adipose tissue. Oil Red O staining demonstrated that white and brown adipocytes obtained from AD-MSCs showed 85 and 61% of red pixels, while it was 3 and 1.9%, respectively for white and brown adipocytes obtained from UCB-MSCs. Fluorescence microscopy analysis showed strong uncoupling protein 1 (UCP1) signaling in brown adipocytes, especially which were obtained from AD-MSCs. Quantification of UCP1 protein amount showed 4- and 10.64-fold increase in UCP1 contents of brown adipocytes derived from UCB-MSCs and AD-MSCs, respectively in comparison to undifferentiated MSCs (P < 0.004). UCB-MSCs showed only a little differentiation tendency into adipocytes means it is not an appropriate stem cell type to be differentiated into these cell types. In contrast, high differentiation efficiency of AD-MSCs into brown and white adipocytes make it appropriate stem cell type to use in future regenerative medicine of soft tissue disorders or fighting with obesity and its related disorders.

PMID: 29453764
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان