جستجو
ورود
  25 آذر 1397

  ارزیابی برهمکنش سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز خون بند ناف با ریز محیط سه بعدی از نظر عملکردی یکپارچه شده با آن

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

برخلاف پیشرفت ها در تکثیر آزمایشگاهی سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز مشتق از خون بند ناف(CB-HSPC)، به دلیل عدم توانایی بدست آوردن این سلول ها از یک واحد خون بند ناف که تعداد کافی سلول برای درمان بیماران پیر یا بالغ را فراهم نمی کند، چالش ها هنوز باقی مانده است. ما و سایر نشان داده ایم که CB-HSPCها می توانند در کشت های دو بعدی آزمایشگاهی تکثیر شوند اما درصد کاملی از سلول های بنیادی اولیه تر با گذشت زمان کاهش می یابند. طی تکوین، کبد جنینی جایگاه اصلی تکثیر سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز است. بنابراین، ما در این جا در شرایط آزمایشگاهی، نتایج برهمکنش سلول های بنیادی /پیش ساز خون ساز اولیه را با محیط کبدی جنینی جایگزین بررسی کردیم. ما سازه های کبدی زیست مهندسی شده ساخته شده از ماتریکس خارج سلولی کبدی سه بعدی طبیعی(3D-ECM) کشت شده با هپاتوبلاست ها و سلول های استرومایی مشتق از کبد جنینی و مغز استخوان را با کشت های دو بعدی مقایسه کردیم. ما نشان دادیم که وارد کردن اجزای سلولی به درون داربست های 3D-ECM برای حفظ زنده مانی HSPCها در کشت حیاتی است و بدون در نظر گرفتن ریز محیط مورد استفاده، ساختارهای 3D-ECM منجر به حفظ جمعیت اولیه تری از سلول های بنیادی/پیش ساز خون می شوند که بوسیله فلوسایتومتری و سنجش کلونی زایی مشخص شد. علاوه براین، ما نشان دادیم که زمان بندی و تکثیر گسترده به اجزای زیستی مورد استفاده بستگی دارد و سلول های استرومایی مشتق از کبد جنینی، تعادل بهینه ای را بین حفظ سلول های بنیادی/پیش ساز خونساز مشتق از خون بند ناف و تمایز سلولی ارائه می دهند.

Stem Cells Transl Med. 2018 Mar;7(3):271-282. doi: 10.1002/sctm.17-0157. Epub 2018 Feb 23.

Evaluating Interaction of Cord Blood Hematopoietic Stem/Progenitor Cells with Functionally Integrated Three-Dimensional Microenvironments.

Mokhtari S1, Baptista PM2,3,4,5, Vyas DA1, Freeman CJ1, Moran E1, Brovold M1, Llamazares GA1, Lamar Z6, Porada CD1, Soker S1, Almeida-Porada G1.

Abstract

Despite advances in ex vivo expansion of cord blood-derived hematopoietic stem/progenitor cells (CB-HSPC), challenges still remain regarding the ability to obtain, from a single unit, sufficient numbers of cells to treat an adolescent or adult patient. We and others have shown that CB-HSPC can be expanded ex vivo in two-dimensional (2D) cultures, but the absolute percentage of the more primitive stem cells decreases with time. During development, the fetal liver is the main site of HSPC expansion. Therefore, here we investigated, in vitro, the outcome of interactions of primitive HSPC with surrogate fetal liver environments. We compared bioengineered liver constructs made from a natural three-dimensional-liver-extracellular-matrix (3D-ECM) seeded with hepatoblasts, fetal liver-derived (LvSt), or bone marrow-derived stromal cells, to their respective 2D culture counterparts. We showed that the inclusion of cellular components within the 3D-ECM scaffolds was necessary for maintenance of HSPC viability in culture, and that irrespective of the microenvironment used, the 3D-ECM structures led to the maintenance of a more primitive subpopulation of HSPC, as determined by flow cytometry and colony forming assays. In addition, we showed that the timing and extent of expansion depends upon the biological component used, with LvSt providing the optimal balance between preservation of primitive CB HSPC and cellular differentiation. Stem Cells Translational Medicine 2018;7:271-282.

PMID: 29473346
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان