جستجو
ورود
  27 اسفند 1397

  ویژگی یابی زیستی سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی در یک سیستم بدون سرم و ارزیابی ایمنی آن ها

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

 نشان داده شده است که سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی(hAECs)، مشتق از داخلی ترین لایه جفت جنین، پتانسیل استفاده برای سلول درمانی آلوژن را دارند. مطالعات گذشته، اثرات درمانی خاص سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی را نشان داده است. با این حال، سیستم جداسازی و کشت مناسبی برای سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی برای کاربردهای بالینی ایجاد نشده است. در مطالعه حاضر، ما یک پروتکل بدون سروم را برای جداسازی و کشت سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی تثبیت کرده ایم که در آن رشد سلولی بهتری در مقایسه با سیستم کشت طبیعی با سروم مشاهده شد. علاوه بر بیان خاص مارکرهای سطح سلولی(CD29، CD166 و CD90)، شناسایی ویژگی های زیستی سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی، بیان مارکرهای پرتوانی SSEA4، OCT4 و NANOG را نشان داد، که بیشتر از میزانی بود که در سلول های بنیادی مزانشیمی وجود دارد، در حالی که سطوح بسیار پایینی از HLA-DR و HLA-DQ تشخیص داده شد که که نشان دهنده ایمنی زایی ضعیف سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی بود. جذاب این که، سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی CD90+ به عنوان یک جمعیت منحصربفرد با ظرفیت تنظیم کنندگی ایمنی قوی هستند. در یک ارزیابی ایمنی سیستمیک، تجویز درون سیاهرگی سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی منجر به خونریزی، حساسیت و بحث های سمیت و یا مهم تر تومورزایی نشد. در نهایت، اثر درمانی سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی در موش دچار آسیب ناشی از پرتو شده نشان داده شد. نتایج یک عملکرد جدید سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی را در ریکاوری آسیب سیستمیک نشان داد. بنابراین، مطالعه حاضر، یک استراتژی کاربردی و ایمن را برای سلول درمانی با استفاده از سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک انسانی برای مجموعه های بالینی ارائه می دهد.

Acta Pharmacol Sin. 2018 Mar 22. doi: 10.1038/aps.2018.22. [Epub ahead of print]

Biological characterization of human amniotic epithelial cells in a serum-free system and their safety evaluation.

Yang PJ1,2,3, Yuan WX1,2,3, Liu J4, Li JY1,2,3, Tan B1,2,3, Qiu C1,2,3, Zhu XL1,2,3, Qiu C1,2,3, Lai DM5, Guo LH6,7, Yu LY1,2,3.

Abstract

Human amniotic epithelial cells (hAECs), derived from the innermost layer of the term placenta closest to the fetus, have been shown to be potential seed cells for allogeneic cell therapy. Previous studies have shown a certain therapeutic effect of hAECs. However, no appropriate isolation and culture system for hAECs has been developed for clinical applications. In the present study, we established a serum-free protocol for hAEC isolation and cultivation, in which better cell growth was observed compared with that in a traditional culture system with serum. In addition to specific expression of cell surface markers (CD29, CD166 and CD90), characterization of the biological features of hAECs revealed expression of the pluripotent markers SSEA4, OCT4 and NANOG, which was greater than that in human mesenchymal stem cells, whereas very low levels of HLA-DR and HLA-DQ were detected, suggesting the weak immunogenicity of hAECs. Intriguingly, CD90+ hAECs were identified as a unique population with a powerful immunoregulatory capacity. In a systemic safety evaluation, intravenous administration of hAEC did not result in hemolytic, allergy, toxicity issues or, more importantly, tumorigenicity. Finally, the therapeutic effect of hAECs was demonstrated in mice with radiation-induced damage. The results revealed a novel function of hAECs in systemic injury recovery. Therefore, the current study provides an applicable and safe strategy for hAEC cell therapy administration in the clinical setting.

PMID: 29565036
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان