جستجو
ورود
  27 اسفند 1397

  اثر ضد افسردگی ها روی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 استفاده از داروهای ضد افسردگی با اثرات تعیین کننده روی تراکم معدنی استخون و استئوپورز مرتبط هستند؛ با این حال، مبنای سلولی پشت پرده این مشاهدات به خوبی شناخته نشده است.این اثرات بین همه کلاس های دارویی یکدست نیست و ممکن است به تمایل برای سیستم انتقال سروتونین مرتبط باشد. در این مطالعه، ما فرض کرده ایم که داروهای ضد افسردگی دارای یک اثر وابسته به کلاس و دوز روی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) هستند که ممکن است روی متابولیسم سلولی اثر بگذارند.

روش ها:

سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی زمانی که محیط چربی زا یا استخوان زای کامل شده با پنج غلظت فزاینده آمی تریپتیلین(0.001-10 µM)، ونلافاکسین(0.01-25 µM)، یا فلوکساتین(0.001-10 µM) به آن ها اضافه شد، برای تمایز متعهد شدند. رنگ آمیزی آلیزارین رد(معدنی شدن)، آلکالین فسفاتاز(تولید استئوبلاست) و سنجش oil Red O( چربی زایی) در دوره های متناوب صورت گرفت. علاوه براین، زنده مانی سلول ها با استفاده از MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج:

ما دریافتیم که فلوکساتین اثر مهاری قابل توجهی روی معدنی شدن دارد. علاوه براین، تمایز چربی زایی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بوسیله اضافه کردن آمی تریپتیلین، ونلافاکسین و فلوکساتین به محیط کشت تحت تاثیر قرار گرفت. در نهایت، هیچ یک از داروهای تست شده اثر قابل توجهی روی بقای سلولی نداشتند.

جمع بندی:

این مطالعه اثر متقابل سه داروی ضد افسردگی روی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی را نشان داد که به نظر می رسد مستقل از کلاس و دوز دارویی باشد. از آن جایی که فلوکساتین و آمی تریپتیلین(نه ونلافاکسین)، هر دوی استئوبلاست زایی و چربی زایی را تحت تاثیر قرار می دهند، این اثر مهاری می تواند با تمایل بالای فلوکساتین به سیستم انتقال دهنده سروتونین مرتبط باشد.

J Bone Metab. 2018 Feb;25(1):43-51. doi: 10.11005/jbm.2018.25.1.43. Epub 2018 Feb 28.

The Effect of Antidepressants on Mesenchymal Stem Cell Differentiation.

Kruk JS1, Bermeo S1,2, Skarratt KK1, Fuller SJ1, Duque G1,3,4.

Abstract

Background:

Use of antidepressant medications has been linked to detrimental impacts on bone mineral density and osteoporosis; however, the cellular basis behind these observations remains poorly understood. The effect does not appear to be homogeneous across the whole class of drugs and may be linked to affinity for the serotonin transporter system. In this study, we hypothesized that antidepressants have a class- and dose-dependent effect on mesenchymal stem cell (MSC) differentiation, which may affect bone metabolism.

Methods:

Human MSCs (hMSCs) were committed to differentiate when either adipogenic or osteogenic media was added, supplemented with five increasing concentrations of amitriptyline (0.001-10 µM), venlafaxine (0.01-25 µM), or fluoxetine (0.001-10 µM). Alizarin red staining (mineralization), alkaline phosphatase (osteoblastogenesis), and oil red O (adipogenesis) assays were performed at timed intervals. In addition, cell viability was assessed using a MTT.

Results:

We found that fluoxetine had a significant inhibitory effect on mineralization. Furthermore, adipogenic differentiation of hMSC was affected by the addition of amitriptyline, venlafaxine, and fluoxetine to the media. Finally, none of the tested medications significantly affected cell survival.

Conclusions:

This study showed a divergent effect of three antidepressants on hMSC differentiation, which appears to be independent of class and dose. As fluoxetine and amitriptyline, but not venlafaxine, affected both osteoblastogenesis and adipogenesis, this inhibitory effect could be associated to the high affinity of fluoxetine to the serotonin transporter system.

PMID: 29564305
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان