جستجو
ورود
  05 فروردین 1398

  اثرات سودمند سلول های استرومایی مزانشیمی انسانی روی زنده مانی و ترشح آلبومین هپاتوسیت خوکی

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

هپاتوسیت های خوکی پیوند شده طی نارسایی حاد کبدی، تا زمانی که کبد بیمار عملکردش را ریکاوری کند، از عملکردهای متابولیکی حمایت می کند. در این جا، ما شمار زیادی از هپاتوسیت های مناسب را جداسازی کرده و بعد از کپسوله کردن، عملکردی بودن هپاتوسیت ها را ارزیابی کردند. در ادامه ما ارزیابی کردیم که آیا هم کشتی و کپسوله کردن همزمان هپاتوسیت ها با سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MSC) برای عملکرد هپاتوسیت ها سودمند است یا خیر. کبد ها از خوک های ده کیلوگرمی(n = 9) بدست آمدند و هپاتوسیت ها از سوسپانسیون های کبدی برای میکروکپسوله کردن با استفاده از آلژینات و پلی(اتیلن-گلیکول)-(PEG) گرافت شده به هیدروژل های آلژینات، به تنهایی یا در ترکیب با سلول های بنیادی مزانشیمی مورد استفاده قرار گرفتند. زنده مانی، ترشح آلبومین و کاتابولیسم دیازپام هپاتوسیت ها برای یک هفته اندازه گیری شد. تعداد9.2 ± 3.6 × 109  هپاتوسیت با زنده مانی95.2 ± 3.1%  بعد از جداسازی بدست آمد. در روز سوم، هپاتوسیت های آزاد زنده مانی 99 درصدی را نشان دادند، در حالی که میکرو کپسوله شدن در آلژینات و PEG‌گرافت شده به آلژینات، به ترتیب زنده مانی کاهش یافته 62 و 48 درصدی را نشان دادند. ترشح آلبومین و کاتابولیسم دیازپام در هپاتوسیت های آزاد و میکروکپسوله شده رخ داد. کپسوله کردن همزمان هپاتوسیت ها با سلول های بنیادی مزانشیمی، زنده مانی و ترشح آلبومین را در روزهای 4 و 8 به طور معناداری افزایش داد(p < 0.05). هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی ترشح آلبومین را به طور معناداری افزایش داده و حفظ کرد. در مجموع، ما پروتکلی را برای جداسازی و میکروکپسوله کردن تعداد زیاد هپاتوسیت های خوکی مناسب ایجاد کردیم و نشان دادیم که حضور سلول های بنیادی مزانشیمی برای زنده مانی و عملکرد هپاتوسیت های خوکی سودمند هستند.

J Immunol Res. 2018 Jan 11;2018:1078547. doi: 10.1155/2018/1078547. eCollection 2018.

Beneficial Effects of Human Mesenchymal Stromal Cells on Porcine Hepatocyte Viability and Albumin Secretion.

Montanari E1, Pimenta J1, Szabó L2, Noverraz F2, Passemard S2, Meier RPH1, Meyer J1, Sidibe J3, Thomas A3, Schuurman HJ1, Gerber-Lemaire S2, Gonelle-Gispert C1, Buhler LH1.

Abstract

Porcine hepatocytes transplanted during acute liver failure might support metabolic functions until the diseased liver recovers its function. Here, we isolated high numbers of viable pig hepatocytes and evaluated hepatocyte functionality after encapsulation. We further investigated whether coculture and coencapsulation of hepatocytes with human multipotent mesenchymal stromal cells (MSC) are beneficial on hepatocyte function. Livers from 10 kg pigs (n = 9) were harvested, and hepatocytes were isolated from liver suspensions for microencapsulation using alginate and poly(ethylene-glycol)- (PEG-) grafted alginate hydrogels, either alone or in combination with MSC. Viability, albumin secretion, and diazepam catabolism of hepatocytes were measured for one week. 9.2 ± 3.6 × 109 hepatocytes with 95.2 ± 3.1% viability were obtained after isolation. At day 3, free hepatocytes displayed 99% viability, whereas microencapsulation in alginate and PEG-grafted alginate decreased viability to 62% and 48%, respectively. Albumin secretion and diazepam catabolism occurred in free and microencapsulated hepatocytes. Coencapsulation of hepatocytes with MSC significantly improved viability and albumin secretion at days 4 and 8 (p < 0.05). Coculture with MSC significantly increased and prolonged albumin secretion. In conclusion, we established a protocol for isolation and microencapsulation of high numbers of viable pig hepatocytes and demonstrated that the presence of MSC is beneficial for the viability and function of porcine hepatocytes.

PMID: 29577046
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان