جستجو
ورود
  27 اسفند 1397

  تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان گاوی به سلول های زایای نر بوسیله قرار گرفتن در معرض فاکتورهای زیست فعال اگزوژن

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) سلول های پیش ساز چند توانی هستند که بوسیله توانایی خود نوزایی شان و قابلیت شان برای تمایز به سلول های دیگر مشخص می شوند. مطالعات گذشته گزارش کرده است که سلول های بنیادی مزانشیمی ممکن است در آزمایشگاه برای تبدیل شدن به انواع مختلف سلول های تخصص یافته از جمله گامت های نر القا می شوند. تکنولوژی تولید گامت در آزمایشگاه این پتانسیل را دارند که به عنوان یک رویکرد جایگزین برای انتقال ژنتیک جانوران ایده آل، تولید جانوران ترانس ژن و حفظ گونه های در حال انقراض مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه درصدد بررسی اثر آزمایشگاهی BMP4، TGFβ1و اسید رتینوئیک روی پتانسیل تمایز سلول های زایای(GC) سلول های بنیادی مزانشیمی جنین گاوی(bfMSC) مشتق از مغز استخوان(BM) بوده است. اثر BMP4، TGFβ1و اسید رتینوئیک روی بیان مارکرهای پرتوانی، مارکرهای سلول های زایا و مارکرهای سلول های زایای نر در سلول های بنیادی مزانشیمی جنین گاوی طی یک دوره کشت 21 روزه آنالیز شد. سلول های بنیادی مزانشیمی جنین گاوی کشت شده در شرایط آزمایشگاهی OCT4، NANOG و DAZL را بیان کردند اما فاقد بیان mRNAی مربوط به VASA، STELLA، FRAGILIS، STRA8 و PIWIL2 بودند. تیمار با BMP4 و TGFβ1، به ترتیب یک افزایش موقت(p < .05) در سطح mRNAی DAZL و NANOG ایجاد می کند. با این حال، قرار گرفتن در معرض اسید رتینوئیک در افزایش بیان DAZL(p < .05) و تنظیم بیان  سطح mRNAی OCT4‌و NANOG موثر است. این داده ها نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی جنین گاوی ممکن است پتانسیل تمایز اولیه سلول های زایا را داشته باشند، این در حالی است که OCT4، NANOG و بویژه DAZL ممکن است نقش بارزی را در کنترل پیشرفت در رده سلول های زایا بازی کنند.

Reprod Domest Anim. 2018 Mar 25. doi: 10.1111/rda.13160. [Epub ahead of print]

In vitro differentiation of bovine bone marrow-derived mesenchymal stem cells into male germ cells by exposure to exogenous bioactive factors.

Cortez J1, Bahamonde J1, De Los Reyes M1, Palomino J1, Torres CG2, Peralta OA1,3.

Author information

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSC) are multipotent progenitor cells defined by their ability to self-renew and give rise to differentiated progeny. Previous studies have reported that MSC may be induced in vitro to develop into different types of specialized cells including male gametes. In vitro gamete derivation technology has potential applications as an alternative method for dissemination of elite animal genetics, production of transgenic animals and conservation of endangered species. This study aimed at investigating the in vitro effect of BMP4, TGFβ1 and RA on the potential for germ cell (GC) differentiation of bovine foetal MSC (bfMSC) derived from bone marrow (BM). The effect of BMP4, TGFβ1 and RA was analysed on the expression of pluripotent, GC and male GC markers on bfMSC during a 21-day culture period. bfMSC cultured under in vitro conditions expressed OCT4, NANOG and DAZL, but lacked expression of mRNA of VASA, STELLA, FRAGILIS, STRA8 and PIWIL2. Treatment with exogenous BMP4 and TGFβ1 induced a transient increase (p < .05) in DAZL and NANOG mRNA levels, respectively. However, exposure to RA was more effective in increasing (p < .05) expression of DAZL and regulating expression of OCT4 and mRNA levels of NANOG. These data suggest that bfMSC may possess potential for early GC differentiation, where OCT4, NANOG and specially DAZL may play significant roles in controlling progression along the GC lineage.

PMID: 29575405
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان