جستجو
ورود
  27 اسفند 1397

  سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان یا بافت چربی: مقایسه پتانسیل درمانی در مدل موشی نارسایی کبد حاد

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

نارسایی حاد کبد (ALF) یک بیماری کشنده با درمان های نجات بخش محدود است. به دلیل فقدان اهدا کننده های اندام کامل برای پیوند کبد، یک استراتژی درمانی جایگزین برای این بیماران مورد نیاز است. یافته های پیش درمانگاهی و بالینی ثابت کرده است که درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای ریکاوری نارسایی حاد کبد سودمند است. با این حال، در این رویکرد منابع مناسب این سلول ها مورد نیاز است. در مطالعه حاضر، ما پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) را با سلول های جدا شده از بافت چربی(AT-MSC) را در موش های مدل شده برای نارسایی کبدی حاد القا شده بوسیله تترا کلرید کربن(CCL4) بررسی و مقایسه کردیم. سلول های بنیادی مزانشیمی بدست آمده از مغز استخوان و چربی موش های طبیعی کشت شده و نشان دار شدند. این سلول ها به صورت درون سیاهرگی به مدل موشی نارسایی کبد القا شده با CCl4 پیوند شدند. بعد از پیوند سلولی، نمونه های خونی و بافت های کبدی به صورت روزانه برای 72 ساعت جمع آوری شدند و آنزیم های کبدی و هیستوپاتولوژی آن ها آنالیز شد. ما دریافتیم که نرخ بقای موش های پیوند شده با AT-MSC به طور قابل توجهی از گروه کنترل(ALF) بالاتر بود. هیستوپاتولوژی کبد در موش های تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی بیشتر بود اما با آن هایی که با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده بودند، تفاوت معناداری نداشت. علاوه براین، در موش های تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی، سطح آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT)، در برخی از زمان ها به طور قابل توجهی کمتر از موش های تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بود. در مجموع، این داده ها نشان می دهد که در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی گزینه مناسبی برای سلول درمانی نارسایی کبدی حاد هستند.

J Cell Biochem. 2018 Mar 25. doi: 10.1002/jcb.26772. [Epub ahead of print]

Bone marrow or adipose tissue mesenchymal stem cells: Comparison of the therapeutic potentials in mice model of acute liver failure.

Zare H1, Jamshidi S1, Dehghan MM2, Saheli M3, Piryaei A3,4.

Abstract

Acute liver failure (ALF) is a lethal disease with limited life-saving therapy. Because lack of whole organ donors for liver transplantation, a substitute treatment strategy is needed for these patients. Preclinical and clinical findings have proved that treatment with mesenchymal stem cells (MSCs) is beneficial for recovery from ALF. In this approach, however, the appropriate sources of these cells are unclear. In the present study, we investigated and compared the therapeutic potentials of bone marrow-mesenchymal stem cells (BM-MSC) with those of adipose tissue (AT-MSC) in carbon tetrachloride (CCL4)-induced acute liver failure in mice. Murine BM- and AT-MSCs obtained from normal mice were cultured and labelled. The cells were transplanted to CCL4-induced ALF mice models intravenously. After cell transplantation, blood samples and liver tissues were collected daily for 72 h to analyze liver enzymes and liver histopathology, respectively. We found that survival rate of AT-MSC transplanted (AT-TR) mice was significantly higher than that of control (ALF) group. Liver histopathology was superior in the AT-TR mice, but not significantly, compared to that in BM-MSC transplanted (BM-TR) ones. Furthermore, in the AT-TR mice the level of aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT), in some time points were significantly less than those of BM-TR. Taken together, these data suggest that in comparison to BM-MSC, AT-MSCs is an appropriate choice for cell therapy in the case of acute liver failure.

PMID: 29575235
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان