پیوند هپاتوسیت ها و پیشرفت در منابع سلولی جایگزین برای طب بازساختی مبتنی بر کبد

تاریخ انتشار: شنبه 22 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

پیوند هپاتوسیت های انسانی به طور فعالانه ای به عنوان جایگزینی برای کبد در نارسایی های خاد کبدی و نواقص متابولیک مبتنی بر کبد مورد استقبال قرار گرفته است. چالش های فعلی در این زمینه شامل منبع سلولی نامحدود، زنده مانی کاهش یافته سلول ها بعد از حفاظت انجمادی و پیوند ضعیف سلول ها به درون گیرنده کبدی است که  منجر به طول عمر کاهش آن ها می شود. در نتیجه، منابع سلول بنیادی جایگزین مانند سلول های بنیادی پرتوان، فیبروبلاست ها، سلول های پیش ساز کبدی، سلول های اپی تلیالی آمنیوتیک و سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) می توانند برای تولید سلول های شبه هپاتوسیتی القایی(HLC) استفاده شوند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. سلول های شبه هپاتوسیتی القایی عملکردی قابل مقایسه با هپاتوسیت های انسانی اولیه دارند و می توانند درمان خاص بیمار را ارائه کنند. با این حال، عملکردی بودن طولانی مدت سلول های شبه هپاتوسیتی پیوند شده و خطرهای بالقوه سرطان زایی مربوط به استفاده از سلول های بنیادی هنوز باقی است. اثرات تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی امیدوار کننده است و کارآزمایی های بالینی متعدد اثر آن ها در سیروز و نارسایی کبدی حاد را بررسی کرده است. در این جا، ما وضعیت فعلی پیوند هپاتوسیت، منابع سلولی جایگزین برای هپاتوسیت های انسانی اولیه و پتانسیل آن ها در بازسازی کبدی را مرور می کنیم. هم چنین ما کارآزمایی های بالینی اخیر با استفاده از هپاتوسیت های مشتق از سلول های بنیادی و نقش آن ها در بهبود فنوتیپ چندین بیماری کبدی را توصیف می کنیم.

J Mol Med (Berl). 2018 Apr 24. doi: 10.1007/s00109-018-1638-5. [Epub ahead of print]

Hepatocyte transplantation and advancements in alternative cell sources for liver-based regenerative medicine.

Lee CA1, Sinha S1, Fitzpatrick E2, Dhawan A3.

Abstract

Human hepatocyte transplantation has been actively perused as an alternative to liver replacement for acute liver failure and liver-based metabolic defects. Current challenges in this field include a limited cell source, reduced cell viability following cryopreservation and poor engraftment of cells into the recipient liver with consequent limited life span. As a result, alternative stem cell sources such as pluripotent stem cells, fibroblasts, hepatic progenitor cells, amniotic epithelial cells and mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) can be used to generate induced hepatocyte like cells (HLC) with each technique exhibiting advantages and disadvantages. HLCs may have comparable function to primary human hepatocytes and could offer patient-specific treatment. However, long-term functionality of transplanted HLCs and the potential oncogenic risks of using stem cells have yet to be established. The immunomodulatory effects of MSCs are promising, and multiple clinical trials are investigating their effect in cirrhosis and acute liver failure. Here, we review the current status of hepatocyte transplantation, alternative cell sources to primary human hepatocytes and their potential in liver regeneration. We also describe recent clinical trials using hepatocytes derived from stem cells and their role in improving the phenotype of several liver diseases.

PMID: 29691598
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان