جستجو
ورود
  26 دی 1397

  سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های لنفانژیوژنیک سلول های اندوتلیالی لنفاتیک را افزایش می دهند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

متاستازهای لنفاوتیک، یکی از فاکتورهای پیش آگهی است که بقای طولانی مدت بیماران سرطانی را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، مکانیسم های مولکولی لنفانژیوژنز هنوز هم به ندرت شناسایی شده است. هم چنین، برهمکنش های بین سلول های بنیادی و سلول های اندوتلیالی لنفاتیک(LEC) در انسان ها هنوز به خوبی ارزیابی نشده است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی برهمکنش های بین سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) و سلول های اندوتلیالی لنفاتیک با استفاده از سنجش های رگزایی آزمایشگاهی بود. سلول های اندوتلیالی لنفاتیک جوان با VEGF-C،‌bFGF، محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی(CM-MSC) یا با هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی تحریک شدند. تکثیر سلول های اندوتلیالی لنفاتیک با استفاده از سنجش MTT ارزیابی شد. مهاجرت سلول ها بوسیله سنجش ترمیم زخم و یک سنجش دگر مهاجرتی(transmigration assay) تعیین شد. برای اندازه گیری تشکیل انشعابات لنفاتیک، اسفروئیدهای سلول های اندوتلیالی لنفاتیک در ژل های کلاژن یا فیبرین قالب گیری شد. ظرفیت سلول های اندوتلیالی لنفاتیک برای تشکیل ساختارهای شبه مویرگی بوسیله سنجش تشکیل لوله روی ماتری ژل ارزیابی شد. تکثیر، مهاجرت و تشکیل لوله بوسیله سلول های اندوتلیالی لنفاتیک می تواند به طور قابل توجهی بوسیله محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی و هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی تقویت شوند. در سنجش تکثیر و دگر مهاجرت، اثر تحریک با محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی در مقایسه با تحریک با فاکتورهای رشد VEGF-C و bFGF قوی تر بود. منشعب شدن بوسیله VEGF-C، bFGF و بوسیله محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی تحریک شد. با این مطالعه، ما اثرات تحریک کننده بالقوه سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی روی تکثیر، مهاجرت و تشکیل لوله از سلول های اندوتلیالی لنفاتیک را نشان دادیم. این نقش مهم سلول های بنیادی مزانشیمی در لنفانژیوژنز در فرایندهای پاتولوژیک و فیزیولوژیک را نشان می دهد.

 

J Cell Mol Med. 2018 May 11. doi: 10.1111/jcmm.13590. [Epub ahead of print]

Mesenchymal stem cells promote lymphangiogenic properties of lymphatic endothelial cells.

Robering JW1, Weigand A1, Pfuhlmann R1, Horch RE1, Beier JP1, Boos AM1.

Abstract

Lymphatic metastasis is one of the main prognostic factors concerning long-term survival of cancer patients. In this regard, the molecular mechanisms of lymphangiogenesis are still rarely explored. Also, the interactions between stem cells and lymphatic endothelial cells (LEC) in humans have not been well examined. Therefore, the main objective of this study was to assess the interactions between mesenchymal stem cells (MSC) and LEC using in vitro angiogenesis assays. Juvenile LEC were stimulated with VEGF-C, bFGF, MSC-conditioned medium (MSC-CM) or by co-culture with MSC. LEC proliferation was assessed using a MTT assay. Migration of the cells was determined with a wound healing assay and a transmigration assay. To measure the formation of lymphatic sprouts, LEC spheroids were embedded in collagen or fibrin gels. The LEC's capacity to form capillary-like structures was assessed by a tube formation assay on Matrigel® . The proliferation, migration and tube formation of LEC could be significantly enhanced by MSC-CM and by co-culture with MSC. The effect of stimulation with MSC-CM was stronger compared to stimulation with the growth factors VEGF-C and bFGF in proliferation and transmigration assays. Sprouting was stimulated by VEGF-C, bFGF and by MSC-CM. With this study, we demonstrate the potent stimulating effect of the MSC secretome on proliferation, migration and tube formation of LEC. This indicates an important role of MSC in lymphangiogenesis in pathological as well as physiological processes.

PMID: 29752774
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان