جستجو
ورود
  26 دی 1397

  سمیت سلولی رنگ های رادیوکنتراست در سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

رنگ های رادیوکنتراست برای طیف وسیعی از رویکردهای تشخیصی و برای بهبود تصویر ساختارهای آناتومیک، اهداف درد و بازجذب عروقی استفاده می شوند. در حالی که برخی از این رنگ ها برای سلول های اولیه سمیت نشان می دهند، اثر آن ها روی سلول های بنیادی و بویژه سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشخص نیست. این مطالعه به بررسی اثرات سمیت دو رنگ رادیوکنتراست مورد استفاده در بالین به نام های iohexol و iopamidol روی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و بند ناف انسانی پرداخته است. قرار گرفتن در معرض این رنگ ها، مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی هر دو منبع را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داد به نحوی که سلول های تیمار شده به صورت شفاف در آمده و دیگر شبه فیبروبلاستی نبودند. زنده مانی سلول ها بوسیله تریپان بلو و رنگ آمیز انکسین V/پروپودیوم یدید(PI) در یک رویکرد وابسته به دوز و با فقدان همزمان CD90 و CD105 کاهش یافت که با تمایز خودبخودی سلول های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با iohexol و iopamidol همراه بود. در غلظت 1:1، iohexol و iopamidol آپوپتوز را به ترتیب 19 و 92 درصد القا کردند. آنالیزهای ترانسکریپتوم کلی سلول های بنیادی مزانشیمی تیمار شده نشان داد که به ترتیب 139 و 384 ژن در گروه های (iohexol vs control) و (iopamidol vs control) در سطح معناداری به طور افتراقی بیان شدند. این نشان می دهد که iopamidol اثرات قابل توجه تری روی رونویسی سلول های بنیادی مزانشیمی دارد. بر مبنای این نتایج، مکانیسم مولکولی مرگ سلولی القا شده بوسیله رنگ رادیوکنتراست از طریق مسیر آپوپتوزی درونی به وسیله p53 پیشنهاد شد. از آن جایی که iopamidol به طور قابل توجهی در مقایسه با iohexol در سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی سمی تر بود، ارزیابی دقیق تر بی خطر بودن استفاده از رنگ های رادیو کنتراست لازم است.

Toxicol Appl Pharmacol. 2018 Apr 26;349:72-82. doi: 10.1016/j.taap.2018.04.032. [Epub ahead of print]

Cytotoxicity of radiocontrast dyes in human umbilical cord mesenchymal stem cells.

McKee C1, Beeravolu N1, Bakshi S1, Thibodeau B2, Wilson G3, Perez-Cruet M3, Rasul Chaudhry G4.

Abstract

Radiocontrast dyes are used for a wide range of diagnostic procedures for enhancing the image of anatomical structures, pain targets, and vascular uptake. While some of these dyes show toxicity to primary cells, their effect on stem cells, particularly mesenchymal stem cells (MSCs), is unknown. This study investigates the cytotoxic effects of two clinically used radiocontrast dyes, iohexol and iopamidol, on bone marrow and human umbilical cord MSCs. Exposure to these dyes significantly affected morphology of MSCs from both sources, as treated cells appeared transparent and no longer fibroblastoid. Cell viability decreased as determined by trypan blue and Annexin-V/PI staining, in a dose dependent manner with simultaneous loss of CD90 and CD105 concurrent with spontaneous differentiation in MSCs treated with iohexol and iopamidol. In addition, significantly higher cell death was observed in MSCs exposed to iopamidol than iohexol. At a concentration of 1:1, iohexol and iopamidol induced apoptosis in 19% and 92% (<.01) of MSCs, respectively. Global transcriptome analysis of treated MSCs revealed 139 and 384 differentially expressed genes in iohexol vs control and iopamidol vs control at p ≤ .01 and 1.5-fold, respectively. This suggested that iopamidol had more significant effect on the transcription of MSCs. Based on these results a molecular mechanism of radiocontast dye induced cell death via intrinsic apoptosis pathway mediated by p53 was proposed. Since iopamidol was significantly more toxic than iohexol in human MSCs, a more careful examination of safety of radiocontrast dyes for clinical use is warranted.

PMID: 29705293
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان