جستجو
ورود
  26 دی 1397

  دوز کروموزوم X دینامیک متیلاسیون DNA را طی بازبرنامه ریزی به iPSCهای موشی تحت تاثیر قرار می دهد

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

یک تفاوت دراماتیک در متیلاسیون کلی DNA بین سلول های جنس نر و ماده، سلول های بنیادی جنینی موشی(ESCs) را برخلاف سلول های سوماتیک مشخص می سازد. ما تغییرات متیلاسیون DNA را طی بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک نر و ماده و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) حاصل آنالیز کردیم. در یک مرحله بینابینی بازبرنامه ریزی، انهانسرهای سوماتیک و پرتوانی برای متیلاسیون و دمتیلاسیون نسبی هدف قرار گرفتند. دمتیلاسیون درون انهانسرهای پرتوانی اغلب در جایگاه های اتصال سلول های بنیادی جنینی فاکتورهای رونویسی پرتوانی رخ می دهد. در انتهای بازبرنامه ریزی هیپومتیلاسیون کلی در یک رویکرد خاص جنس ماده القا شد. هیپومتیلاسیون وسیع ژنومی در سلول های ماده بسیاری از زمینه های ژنومی از جمله انهانسرها و مناطق کنترل ایمپرینت را تحت تاثیر قرار می دهد و با فعال سازی مجدد کروموزوم X غیر فعال همراه است. فقدان یکی از دو کروموزوم X در تولید iPSCهای جنس ماده طی بازبرنامه ریزی با ایجاد متیلاسیون وسیع DNA در انهانسرها همراه است  و نشان داد که دوز کروموزوم X متیلاسیون DNA کلی را در iPSCها دیکته می کند.

Stem Cell Reports. 2018 Apr 14. pii: S2213-6711(18)30146-2. doi: 10.1016/j.stemcr.2018.03.019. [Epub ahead of print]

X Chromosome Dosage Influences DNA Methylation Dynamics during Reprogramming to Mouse iPSCs.

Pasque V1, Karnik R2, Chronis C3, Petrella P3, Langerman J3, Bonora G3, Song J4, Vanheer L4, Sadhu Dimashkie A3, Meissner A2, Plath K5.

Abstract

A dramatic difference in global DNA methylation between male and female cells characterizes mouse embryonic stem cells (ESCs), unlike somatic cells. We analyzed DNA methylation changes during reprogramming of male and female somatic cells and in resulting induced pluripotent stem cells (iPSCs). At an intermediate reprogramming stage, somatic and pluripotency enhancers are targeted for partial methylation and demethylation. Demethylation within pluripotency enhancers often occurs at ESC binding sites of pluripotency transcription factors. Late in reprogramming, global hypomethylation is induced in a female-specific manner. Genome-wide hypomethylation in female cells affects many genomic landmarks, including enhancers and imprint control regions, and accompanies the reactivation of the inactive X chromosome. The loss of one of the two X chromosomes in propagating female iPSCs is associated with genome-wide methylation gain. Collectively, our findings highlight the dynamic regulation of DNA methylation at enhancers during reprogramming and reveal that X chromosome dosage dictates global DNA methylation levels in iPSCs.

PMID: 29681539
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان