جستجو
ورود
  28 اسفند 1397

  نانو بیدهای آلژینات در هم آمیخته با شبکه های فیبرینی به عنوان یک شکل دهنده in situ هیدروژل برای مهندسی بافت نرم

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 خرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

هیدروژل ها کلاسی از مواد هستند که دارای ویژگی قابل تزریق بودن و شکل دادن ژل به صورت in situ را دارا هستند. این ویژگی هیدروژل ها در این مطالعه برای تولید یک سیستم زیست تقلید، زیست باز جذب و قابل تزریق از نانوبیدهای آلژینات در هم آمیخته با شبکه های فیبرینی مورد استفاده قرار گرفت. نانوبیدهای آلژینات تولید شده بوسیله کراس لینک با کلسیم اندازه های 200 تا 500 نانومتری داشتند. هیدروژل نانوبید آلژینات فیبرین با استفاده از دستگاه دو نازله(دو سرنگی) شکل گرفت. ویژگی یابی هیدروژل قابل تزریق in situ بوسیله SEM، FTIR و رئومتر صورت گرفت. هیدروژل تولید شده قدرت مکانیکی 19 کیلوپاسکالی نشان داد که برای مهندسی بافت های نرم مناسب بود. مطالعات زیست سازگاری سلولی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف چسبندگی، تکثیر و نفود خوب سلول ها را نشان داد که مشابه با ژل فیبرین بود. هیدروژل شکل گرفته به صورت in situ می تواند ناقل مناسبی برای سلول های بنیادی برای بازسازی بافت های نرم باشد.

Bioact Mater. 2017 Sep 30;3(2):194-200. doi: 10.1016/j.bioactmat.2017.09.005. eCollection 2018 Jun.

Alginate nanobeads interspersed fibrin network as in situ forming hydrogel for soft tissue engineering.

Deepthi S1, Jayakumar R1.

Abstract

Hydrogels are a class of materials that has the property of injectability and in situ gel formation. This property of hydrogels is manipulated in this study to develop a biomimetic bioresorbable injectable system of alginate nanobeads interspersed in fibrin network. Alginate nanobeads developed by calcium cross-linking yielded a size of 200-500 nm. The alginate nanobeads fibrin hydrogel was formed using dual syringe apparatus. Characterization of the in situ injectable hydrogel was done by SEM, FTIR and Rheometer. The developed hydrogel showed mechanical strength of 19 kPa which provides the suitable compliance for soft tissue engineering. Cytocompatibility studies using human umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells showed good attachment, proliferation and infiltration within the hydrogel similar to fibrin gel. The developed in situ forming hydrogel could be a suitable delivery carrier of stem cells for soft tissue regeneration.

PMID: 29744457
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان