جستجو
ورود
  28 اسفند 1397

  استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای جراحی کبد(هپاتکتومی و پیوند)

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 خرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

در پیوند کبد، ایسکمی طولانی مدت و/یا گرافت های نسبتا کوچک(زنده، شکاف، کاهش یافته) ریسک فاکتورهایی برای عملکرد نامناسب کبدی هستند. اندازه های جدید برای تقویت عملکرد کبدی با یک گرافت کوچک می تواند سرنخی برای ایمنی نسبی یا پیوند کبدی از اهدا کننده های زنده یا هپاتکتومی بی خطر برای بیماری های بدخیم باشد. پتانسیل درمانی اثرات تعدیل کننده ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) گزارش شده است. در این فصل، یافته های اخیر در مورد اثرات مثبت سلول های بنیادی مزانشیمی برای پیوند کبدی و هپاتکتومی بحث شده است. آزمایش های رتی ما نشان  داد که استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی با مهار آپوپتوز هپاتوسلولار و تحریک بازسازی حمایت تروفیک یا تغذیه ای از کبد آسیب دیده I/R حمایت می کند که در مدل خوکی به خوبی نشان داده شده است. در مدل پیوند کبدی رتی، انتقال پورتالی سلول های بنیادی مزانشیمی آسیب گرافت کبدی را بعد از حفاظت سرمایی طولانی مدت و پیوند افزایش می دهد. در مجموع این یافته ها مزیت بالقوه پیوند کبدی تکه ای یا پیوند کبدی از اهدا کننده زنده را نشان می دهد. شدیدترین مشکل در مورد سلول درمانی تشکیل امبولی به دلیل جمع شدن سلول ها است. با این حال، با مدیفیکاسیون محلول، ما می توانند سلول ها را برای چندین ساعت به صورت سوسپانس نگه داریم که منجر به استفاده بی خطر از سلول های بنیادی مزانشیمی می شود.

Introduction of Mesenchymal Stem Cells for Liver Surgery (Hepatectomy and Transplantation).

Authors

Uemoto S4, Fujimoto Y4,5, Teratani T6, Kanazawa H4, Iwasaki J4, Xiangdong Z4, Masano Y4, Yagi S4, Hata K4, Kobayashi E6.

Excerpt

In liver transplantation, prolonged ischemia and/or a relatively small graft (living, split, reduced) are the risk factors for liver dysfunction. Novel measures to enhance liver function with a smaller graft can be a clue for safe partial or living-donor liver transplantation or safe hepatectomy for malignant disease. The therapeutic potential and immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells (MSCs) have been reported. In this chapter, recent finding on the positive effect of MSCs for liver transplantation and hepatectomy are discussed. Our rat experiment revealed that introduction of MSCs provides trophic support to the I/R-injured liver by inhibiting hepatocellular apoptosis and by stimulating regeneration, which is shown with the pig model as well. In the rat liver transplantation model, portal transfusion of the MSCs ameliorates the injury of the liver graft after prolonged cold preservation and transplantation. Those findings together suggest a potential advantage with partial or living-donor liver transplantation. The most severe complication with cell therapy is embolus formation due to cell aggregation. However, with modification of the solution, we can keep cells in a suspended form for several hours, which secures safe administration of MSCs.

PMID: 29787183
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان