تولید یک ماتریکس واژنی فاقد سلول برای افزایش توان واژنی و ترمیم کلوآک

تاریخ انتشار: شنبه 02 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف مطالعه:

 هدف ما استفاده از واژن خوک برای ایجاد یک ماتریکس واژنی و تست زیست سازگاری سلولی آن بود.

طراحی:

 واژن از خوک ها بدست آمده و با استفاده از ترکیبی از شوینده ها(تریتون X-100 و سدیم دآکسی کولات) و آنزیم ها(DNAse/RNAse) سلول زدایی شد.

مداخلات: 

در حضور مواد سلولی، یکپارچگی ساختاری کلاژن و پروتئین های غشای پایه از نظر ریختی ارزیابی شدند. برای نشان دادن سازگاری سلولی، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی خونی(AD-MSC) از چربی شکمی جداسازی شده و با سلول های اپی تلیالی واژنی(VEC) به درون بخش موکوسی داربست واژنی کشت شد. هر دو جمعیت سلولی به صورت جداگانه کشت شده و از نظر بافتی در روزهای سوم و دهم ارزیابی شدند.

نتایج:

ترکیب آنزیم و شوینده ها منجر به ایجاد یک ماتریکس بدون سلول با مقدار DNAی بسیار اندک(control= 97.5ng/μl ± 10.8 vs DC= 40.1 ng/μl ±0.33 p=0.02) شد. ماتریکس خارج سلولی(ECM) باقی مانده فیبرهای کلاژن و الاستین  و یک محتوای 50 درصدی از گلیکوز آمینوگلیکان ها را نشان داد(control= 1.18μg/mg ± 0.28 DC = 1.35μg/mg ± 0.1 p=0.03)، غشای پایه دست نخورده باقی ماند( برای لامینین و کلاژن نوع چهار مثبت بود). داربست های کشت شده در مورد هر دو نوع سلول مزانشیمی مشتق از بافت چربی و سلول های اپی تلیالی واژنی در روزهای سوم و دهم چسبندگی نشان دادند.

جمع بندی:

 تولید یک ماتریکس واژن خوکی بدون سلول که قادر به حمایت از سلول ها برای بازسازی واژن در تست های پیش درمانگاهی آینده باشد، امکان پذیر است و امیدواری ها را برای ایجاد بافت های از نظر اندازه برای بالین مناسب برای کاربرد در مورد انسان زنده نگه می دارد.

J Pediatr Adolesc Gynecol. 2018 May 21. pii: S1083-3188(18)30216-X. doi: 10.1016/j.jpag.2018.05.003. [Epub ahead of print]

Creation of an acellular vaginal matrix for potential vaginal augmentation and cloacal repair.

Greco KV1, Jones LG1, Obiri-Yeboa I1, Ansari T2.

Abstract

STUDY OBJECTIVE:

our aim was to use porcine vagina to create a vaginal matrix and test its cellular biocompatibility.

DESIGN:

vagina was harvested from pigs and de-cellularised (DC) using a combination of detergents (Triton x-100 and sodium deoxycholate) and enzymes (DNAse/RNAse).

INTERVENTIONS:

the presence of cellular material, collagen structural integrity and basement membrane proteins were assessed histologically. To address cytocompatibility, porcine adipose derived-mesenchymal stem cells (AD-MSC) were harvested from abdominal fat together with vaginal epithelial cells (VEC) and seeded onto the mucosal aspect of the vaginal scaffold. Both cells populations were seeded individually and assessed histologically at days 3 and 10. MAIN OUTCOMES/RESULTS: the combination of enzymes and detergents resulted in a totally acellular matrix with very low DNA amount (control= 97.5ng/μl ± 10.8 vs DC= 40.1 ng/μl ±0.33 p=0.02). The extra cellular matrix (ECM) showed retention of collagen fibres and elastin and a 50% retention in glycosaminoglycan content; (control= 1.18μg/mg ± 0.28 DC = 1.35μg/mg ± 0.1 p=0.03) and an intact basement membrane (positive for both laminin and collagen IV). Seeded scaffolds showed cell attachment with both AD-MSC and VEC at days 3 and 10.

CONCLUSIONS:

it is possible to generate an acellular porcine vaginal matrix capable of supporting cells to reconstruct the vagina for future pre-clinical testing, and holds promise for creating clinically relevant sized tissue for human application.

PMID: 29792924
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان