جستجو
ورود
  03 اسفند 1397

  اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی، پیری فیبروبلاست های پوستی را کاهش می دهند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی و فاکتورهای پاراکرین آن ها به عنوان منبعی برای طب بازسازختی ظهور کرده اند. بسیاری از مطالعات، اثرات سودمند فاکتورهای پاراکرین ترشح شده از سلول های بنیادی بالغ مانند اگزوزوم روی پیری پوست را نشان داده اند. با این حال، تاکنون، گزارش های اندکی استفاده از اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی برای درمان پیری پوست را نشان داده اند. در این مطالعه، ما اگزوزوم ها را از محیط شرطی سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) جمع آوری کردیم و اثر آن ها را روی فیبروبلاست های درمی انسانی پیر شده(HDFs) بررسی کردیم. تکثیر و زنده مانی سلول بوسیله سنجش MTT و ظرفیت مهاجرت سلولی بوسیله سنجش خراش زخمی و سنجش مهاجرت درون ترانس ول ها نشان داده شد. برای القای پیری نوری و پیری طبیعی، فیبروبلاست های درمی انسانی به ترتیب بوسیله UVB(315 نانومتر) پرتوتابی شده و برای بیش از 30 پاساژ کشت شدند. سطح بیان mRNAهای خاص بوسیله qPCR ارزیابی شد. فعالیت بتا گالاکتوزیداز مربوط به پیری(SA-β-Gal) به عنوان مارکری برای پیری طبیعی ارزیابی شد. نتیجتا، ما دریافتیم که اگزوزوم های مشتق از iPSCهای انسانی(iPSCs-Exo) تکثیر و مهاجرت فیبروبلاست های درمی انسانی را تحت شرایط طبیعی تحریک می کنند. پیش تیمار با iPSCs-Exo، آسیب های فیبروبلاست های درمی انسانی را مهار کرد و پرتو تابی با UVB منجر به بیش بیان آنزیم های تجزیه کننده ماتریکس(MMP-1/3) شد. این iPSCs-Exoها، سطح بیان کلاژن نوع یک را نیز در فیبروبلاست های درمی پیر شده بوسیله پرتو افزایش دادند. علاوه براین، ما نشان دادیم که iPSCs-Exoها سطح بیان SA-β-Gal و MMP-1/3 را به طور قابل توجهی کاهش داد و بیان کلاژن نوع یک را در فیبروبلاست های درمی انسانی پیر شده احیا کرد. در مجموع، پیش بینی می شود که این نتایج پتانسیل درمانی iPSCs-Exo برای درمانی پیری پوست را نشان دهد.

Int J Mol Sci. 2018 Jun 9;19(6). pii: E1715. doi: 10.3390/ijms19061715.

Exosomes Derived from Human Induced Pluripotent Stem Cells Ameliorate the Aging of Skin Fibroblasts.

Oh M1, Lee J2, Kim YJ3, Rhee WJ4, Park JH5,6.

Abstract

Stem cells and their paracrine factors have emerged as a resource for regenerative medicine. Many studies have shown the beneficial effects of paracrine factors secreted from adult stem cells, such as exosomes, on skin aging. However, to date, few reports have demonstrated the use of exosomes derived from human pluripotent stem cells for the treatment of skin aging. In this study, we collected exosomes from the conditioned medium of human induced pluripotent stem cells (iPSCs) and investigated the effect on aged human dermal fibroblasts (HDFs). Cell proliferation and viability were determined by an MTT assay and cell migration capacity was shown by a scratch wound assay and a transwell migration assay. To induce photoaging and natural senescence, HDFs were irradiated by UVB (315 nm) and subcultured for over 30 passages, respectively. The expression level of certain mRNAs was evaluated by quantitative real-time PCR (qPCR). Senescence-associated-β-galactosidase (SA-β-Gal) activity was assessed as a marker of natural senescence. As a result, we found that exosomes derived from human iPSCs (iPSCs-Exo) stimulated the proliferation and migration of HDFs under normal conditions. Pretreatment with iPSCs-Exo inhibited the damages of HDFs and overexpression of matrix-degrading enzymes (MMP-1/3) caused by UVB irradiation. The iPSCs-Exo also increased the expression level of collagen type I in the photo-aged HDFs. In addition, we demonstrated that iPSCs-Exo significantly reduced the expression level of SA-β-Gal and MMP-1/3 and restored the collagen type I expression in senescent HDFs. Taken together, it is anticipated that these results suggest a therapeutic potential of iPSCs-Exo for the treatment of skin aging.

PMID: 29890746
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان