جستجو
ورود
  03 اسفند 1397

  تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی بیان ژن قشر حرکتی را در مدل رتی آسیب طناب نخاعی حاد تغییر می دهد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

شواهد اخیر نشان داده است که پاسخ های از راه دور مغزی نیز می تواند مانند پاسخ های موضعی در طناب نخاعی آسیب دیده بعد از آسیب طناب نخاعی(SCI) القا شود. تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از طریق مکانیسم های درمانی موضعی که منجر به حفاظت عصبی، تثبیت سد خونی-طناب نخاعی، میلین زایی مجدد و جوانه زدن آکسونی می شوند، منجر به بهبودی عملکردی در طناب نخاعی آسیب دیده  می شوند. در مطالعه حاضر، ما پاسخ مغزی را ارزیابی کردیم که ممکن است با بهبودی عملکردی ناشی از تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از آسیب طناب نخاعی همراه باشد. پروفایل کردن وسیع RNA ژنومی در قشر حرکتی رت های مدل شده برای آسیب طناب نخاعی، سه روز بعد از تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی ارزیابی شد. سپس داده های qRT-PCR نشان داد که ژن ها رفتاری بیان شده به صورت افتراقی(DEGs) با عملکردهای رفتاری شناسایی شدند که نشان دهنده این است که DEGهای مرتبط با رفتار ممکن است با ریکاوری عملکردی بعد از تزریق سیستمیک سلول های بنیادی مزانشیمی در آسیب طناب نخاعی مرتبط باشند. نتایج نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی تزریق شده مشخصه های بیان ژن را در مغز تغییر می دهندکه این تغییرات بیان ژن ممکن است موجب بهبودی عملکردی آسیب طناب نخاعی شود.

J Neurotrauma. 2018 Jun 14. doi: 10.1089/neu.2018.5793. [Epub ahead of print]

Intravenous Infusion of Mesenchymal Stem Cells Alters Motor Cortex Gene Expression in a Rat Model of Acute Spinal Cord Injury.

Oshigiri T1, Sasaki T2, Sasaki M3, Kataoka-Sasaki Y4, Nakazaki M5, Oka S6, Morita T7, Hirota R8, Yoshimoto M9, Yamashita T10, Hashimoto-Torii K11, Honmou O12.

Abstract

Recent evidence has demonstrated that remote responses in the brain can be induced after spinal cord injury (SCI), as well as local responses in the injured spinal cord. Intravenous infusion of mesenchymal stem cells (MSCs) has been shown to provide functional improvements in SCI through local therapeutic mechanisms that provide neuroprotection, stabilization of the blood-spinal cord barrier, remyelination, and axonal sprouting. In the present study, we examined the brain response that might be associated with the functional improvements induced by the infused MSCs after SCI. Genome-wide RNA profiling was performed in the motor cortex of SCI rats at 3 days post-MSC or vehicle infusion. Then, qRT-PCR data revealed that the "behaviorally-associated differentially expressed genes (DEGs)" were identified with behavioral function, suggesting that the "behaviorally-associated DEGs" may be related to the functional recovery after systemic infusion of MSCs in SCI. These results suggested that the infused MSCs alter the gene expression signature in the brain and that these expression changes may contribute to the improved function in SCI.

PMID: 29901416
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان