جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  تمایز موثر سلول های بنیادی پرتوان به سلول های اندوتلیالی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های اندوتلیالی(ECs) سطح داخلی عروق خونی و لنفی را مفروش می کنند و نقش کلیدی را در انواع فرایندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک مانند ترومبوز، التهاب یا بازآرایی دیواره عروقی بازی می کنند. سلول های اندوتلیالی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs)، فرصت جدیدی را برای بازسازی عروقی فراهم می کنند و به عنوان مدلی برای مطالعه مکانیسم و غربالگری درمان های جدید مورد استفاده قرار می گیرند. ما سیگنال های تکوینی را در یک رویکرد تمایز تک لایه مورد استفاده قرار دادیم تا سلول های مزودرمی را از طریق فعال سازی ریز مولکول پیام رسانی WNT در یک محیط از نظر شیمیایی تعریف شده برای چهار روز، و در ادامه تخصصی کردن سلول های اندوتلیالی با استفاده از فاکتور VEGF و FGF برای چهار روز دیگر از iPSCها تولید کنیم. بعد از 8 روز، سلول های اندوتلیالی بالغ با استفاده از تکنیک دسته بندی کردن سلولی فعال شونده با استفاده از مغناطیس(MACS) و با توجه به مارکر سطحی CD144 سلول های اندوتلیالی خالص سازی شدند. این سلول های اندوتلیالی مشخصه های سلولی و مولکولی مطابق با سلول های اندوتلیالی طبیعی مانند بیان مارکرهای سطحی خاص، تشکیل ساختارهای لوله ای شکل و بازجذب لیپوپروتئین با تراکم را نشان دادند.

Curr Protoc Hum Genet. 2018 Jul 6:e64. doi: 10.1002/cphg.64. [Epub ahead of print]

Efficient Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells to Endothelial Cells.

Gu M1,2,3.

Abstract

Endothelial cells (ECs) line the interior surface of blood and lymphatic vessels, and play a key role in a variety of physiological or pathological processes such as thrombosis, inflammation, or vascular wall remodeling. Human-induced pluripotent stem cell (iPSCs)-derived ECs provide a new opportunity for vascular regeneration and serve as a model to study the mechanism and to screen for novel therapies. We use developmental cues in a monolayer differentiation approach to efficiently generate mesoderm cells from iPSCs via small-molecule activation of WNT signaling in chemically defined medium for 4 days, and subsequent EC specification using vascular endothelial growth factor and fibroblast growth factor for another 4 days. After 8 days of differentiation, mature ECs are further purified using magnetic-activated cell sorting for the EC surface marker CD144. These ECs exhibit molecular and cellular characteristics consistent with native ECs, such as expression of specific surface markers, formation of tube-like structures and acetylated low-density lipoprotein uptake.

PMID: 29979824
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان