جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  سلول های سرطانی استئولیتیک فرایندهای هدایتی عروقی/آکسونی را در استرومای استخوان/مغز استخوان القا می کند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

سرطان های پروستات و سینه به فراوانی به استخوان متاستاز می دهند. هموستازی فیزیولوژیک استخوان زمانی که سلول های سرطانی در جایگاه متاستاز استخوان تکثیر می شوند، مختل می شوند. تومورها ساختارهای کمپلکس شامل شلول های سرطانی و سلول های استرومای بی شمار هستند. در این مطالعه، ما نشان می دهیم که سلول های سرطانی استئولیتیک(PC-3 و MDA-MB231) تغییرات ترانسکریپتومی را در ریز محیط استخوان/مغز استخوان(استروما) القا می کنند. این ترانسکریپتوم استرومایی با آن چه پیش از این در مورد تراتسکریپتوم استرومایی سلول های سرطانی القا کننده استخوان(VCaP) گزارش شده بود، متفاوت هستند. در حالی که فرایندهای زیستی(آنژیوژنز/واسکولوژنز) در هر دو ترانسکریپتوم افزایش می یابد، فرایند "هدایت عروقی/آکسونی" یک فرایند منحصربفرد است که استرومای استئولیتیک را نشان می دهد. در متاستاز استخوانی استئولیتیک، رگزایی بوسیله مورفولوژی غروقی و بیان مارکرهای خاص شریان ها/شریان چه ها مشخص می شود. جالب تر این که، ساختارهای شبه نوریتی درون توموری در نزدیکی شریان ها شکل می گیرند. علاوه براین، ما تعداد افزایش یافته ای از سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های عضلانی صاف عروقی را مشاهده کردیم که سیتوکین های استئولیتیک و مهار کننده های تشکیل استخوان را بیان می کنند و در ایجاد فنوتیپ استئولیتیک استخوان مشارکت می کنند. سلول های سرطانی القا کننده استخوان یا استئولیتیک انواع مختلفی از عروق را القا می کنند که نشان دهنده نیچ های عملکردی متفاوتی از سلول های بنیادی خون ساز هستند. این یافته ها نیازهای رشد متفاوتی از سلول های سرطانی استئولیتیک و القا کننده استخوان و نیاز به یک استراتژی ضد رگزایی افتراقی برای مهار رشد تومورها در متاستاز استخوانی استئوبلاستی و استئولیتیک را نشان می دهند.

Oncotarget. 2018 Jun 22;9(48):28877-28896. doi: 10.18632/oncotarget.25608. eCollection 2018 Jun 22.

Osteolytic cancer cells induce vascular/axon guidance processes in the bone/bone marrow stroma.

Hensel J1,2, Wetterwald A1,2, Temanni R3, Keller I4,5, Riether C6,7, van der Pluijm G8, Cecchini MG1,2, Thalmann GN1,2.

Abstract

Prostate and breast cancers frequently metastasize to bone. The physiological bone homeostasis is perturbed once cancer cells proliferate at the bone metastatic site. Tumors are complex structures consisting of cancer cells and numerous stroma cells. In this study, we show that osteolytic cancer cells (PC-3 and MDA-MB231) induce transcriptome changes in the bone/bone marrow microenvironment (stroma). This stroma transcriptome differs from the previously reported stroma transcriptome of osteoinductive cancer cells (VCaP). While the biological process "angiogenesis/vasculogenesis" is enriched in both transcriptomes, the "vascular/axon guidance" process is a unique process that characterizes the osteolytic stroma. In osteolytic bone metastasis, angiogenesis is denoted by vessel morphology and marker expression specific for arteries/arterioles. Interestingly, intra-tumoral neurite-like structures were in proximity to arteries. Additionally, we found that increased numbers of mesenchymal stem cells and vascular smooth muscle cells, expressing osteolytic cytokines and inhibitors of bone formation, contribute to the osteolytic bone phenotype. Osteoinductive and osteolytic cancer cells induce different types of vessels, representing functionally different hematopoietic stem cell niches. This finding suggests different growth requirements of osteolytic and osteoinductive cancer cells and the need for a differential anti-angiogenic strategy to inhibit tumor growth in osteolytic and osteoblastic bone metastasis.

PMID: 29988965
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان