ساخت داربست هیبرید مبتنی بر نانوفیبرهای هیدروکسی آپاتیت زیست تخریب پذیر و تلفیق شده با فرمولاسیون لیپوزومی پپتید BMP-2 برای مهندسی بافت استخوان

تاریخ انتشار: جمعه 22 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

در مطالعه حاضر، ما یک داربست زیست تقلید ساده و کارآمد را برای تحریک تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) ساختیم. نانوفیبرهای الکتروریسی شده پلی ال-لاکتیک اسید برای تقلید ساختار نانورشته ای پروتئین های استخوانی استفاده شدند و برای تخریک معدنی شدن استخوان با نانوذره ها پوشانده شدند. بعد از آن، ما آزادسازی الگوی پپتید BMP-2 را از طریق چسبندگی کووالان یک فرمولاسیون لیپوزومی بهینه سازی شده برای داربست تنظیم کردیم. پلت فرم جداسازی شده، یک پروفایل آزادسازی مداوم پپتید BMP-2 را برای 21 روز فراهم کرد و از چسبندگی و تکثیر سلولی بدون این که سمیت سلولی داشته باشد حمایت کرد. نتایج آزمایشگاهی ارجحیت داربست حاوی لیپوزوم را از طریق تقویت رشد و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی ثابت کرد. مدل تشکیل اکتوپیک استخوان، یک شروع قابل توجه از تشکیل استخوان متمرکز از لیپوزوم های تلفیق شده به درون داربست را نشان داد. در نتیجه، این یافته ها نشان داد که پلت فرم طراحی شده ما با ویژگی های آزادسازی مدیفه شده پپتید BMP-2، تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد و آن را کاندیدای منحصربفردی برای درمان های بازسازی کننده استخوان می سازد.

Nanomedicine. 2018 Jun 19. pii: S1549-9634(18)30474-X. doi: 10.1016/j.nano.2018.06.001. [Epub ahead of print]

Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite- biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineering.

Mohammadi M1, Alibolandi M2, Abnous K2, Salmasi Z3, Jaafari MR4, Ramezani M5.

Abstract

In the present study, we fabricated an efficient, simple biomimetic scaffold to stimulate osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs). Electrospun poly L-lactic acid nanofibers were employed to mimic the nanofibrillar structure of bone proteins and coated with hydroxyapatite nanoparticles to simulate bone minerals. Thereafter, we regulated the release pattern of BMP-2 peptide through covalent attachment of an optimized liposomal formulation to the scaffold. The fabricated platform provided a sustained release profile of BMP-2 peptide up to 21days while supported cellular attachment and proliferation without cytotoxicity. In-vitro results confirmed the superiority of the scaffold containing liposomes through enhancement of growth and differentiation of MSCs. Ectopic bone formation model exhibited significant localized initiation of bone formation of liposome incorporated scaffold. Consequently, these findings demonstrated that our designed platform with modified release properties of BMP-2 peptide considerably promoted osteogenic differentiation of MSCs making it a unique candidate for bone regeneration therapeutics.

PMID: 29933024
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان