جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  اجسام آپوپتوزی در گردش هموستازی سلول های بنیادی مزانشیمی را حفظ می کنند و استئوپنیا را از طریق انتقال فاکتورهای متعدد سلولی کاهش می دهند

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

در بدن انسانی،70-50 میلیون سلول روزانه می میرند و این امر منجر به تولید مقادیر زیادی اجسام آپوپتوزی می شود. با این حال، نقش زیستی دقیق اجسام آپوپتوزی در تنظیم هموستازی بافتی مشخص نیست. در این مطالعه، ما موش های Fas-defeicient MRL/lpr و Caspase3-/- را استفاده کردیم تا نشان دهیم که کاهش تشکیل اجسام آپوپتوزی به طور قابل توجهی خود نوزایی و تمایز استخوانی/چربی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(MSCs) را مختل می کند. تزریق سیستمیک اجسام آپوپتوزی اگزوژن، مختل شدن سلول های بنیادی مزانشیمی را نجات بخشید و فنوتیپ استئوپنیا را در موش های اوارکتومی شده(OVX) و Fas-defeicient MRL/lpr و Caspase3-/- کاهش داد. به طور مکانیکی، ما نشان دادیم که سلول های بنیادی مزانشیمی قادر به بلعیدن اجسام آپوپتوزی از طریق اینتگرین  αvβ3و نجات لیگاز یوبی کوئیتین RNF146 و miR-328-3p مشتق از اجسام آپوپتوزی برای مهار Axin1 هستند و به موجب آن مسیر Wnt/Beta-catenin را فعال می کنند. علاوه براین، ما از مدل موشی پارابیوزیز استفاده کردیم تا نشان دهیم که اجسام آپوپتوزی در گردش مشارکت می کنند تا سلول های بنیادی مزانشیمی دور را تنظیم کنند. این مطالعه نقش پیش از این ناشناخته اجسام آپوپتوزی را در حفظ سلول های بنیادی مزانشیمی و هموستازی استخوانی در مفهوم پاتولوژیک و فیزیولوژیک شناسایی کردد و بر استفاده بالقوه اجسام آپوپتوزی برای درمان استئوپورز دلالت دارد.

Cell Res. 2018 Jul 20. doi: 10.1038/s41422-018-0070-2. [Epub ahead of print]

Circulating apoptotic bodies maintain mesenchymal stem cell homeostasis and ameliorate osteopenia via transferring multiple cellular factors.

Liu D1,2,3, Kou X1,2, Chen C2, Liu S4, Liu Y2, Yu W2, Yu T1,2, Yang R1,2, Wang R2, Zhou Y1, Shi S5,6.

Abstract

In the human body, 50-70 billion cells die every day, resulting in the generation of a large number of apoptotic bodies. However, the detailed biological role of apoptotic bodies in regulating tissue homeostasis remains unclear. In this study, we used Fas-deficient MRL/lpr and Caspase 3-/- mice to show that reduction of apoptotic body formation significantly impaired the self-renewal and osteo-/adipo-genic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs). Systemic infusion of exogenous apoptotic bodies rescued the MSC impairment and also ameliorated the osteopenia phenotype in MRL/lpr, Caspase 3-/- and ovariectomized (OVX) mice. Mechanistically, we showed that MSCs were able to engulf apoptotic bodies via integrin αvβ3 and reuse apoptotic body-derived ubiquitin ligase RNF146 and miR-328-3p to inhibit Axin1 and thereby activate the Wnt/β-catenin pathway. Moreover, we used a parabiosis mouse model to reveal that apoptotic bodies participated in the circulation to regulate distant MSCs. This study identifies a previously unknown role of apoptotic bodies in maintaining MSC and bone homeostasis in both physiological and pathological contexts and implies the potential use of apoptotic bodies to treat osteoporosis.

PMID: 30030518
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان