جستجو
ورود
  26 تیر 1398

  هیدروژن در شرایط درون تنی پیری سلولی را از طریق تنظیم مسیر ROS/p53/p21 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان کاهش می دهد

تاریخ انتشار: شنبه 17 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

در دهه های اخیر، پیری یک بحث داغ بوده است که نیازمند توجه زیادی است. به عنوان یک آنتی اکسیدان جدید و موثر، ثابت شده است که هیدروژن پیری سلولی را در سلول های اندوتلیالی آزمایشگاهی کاهش می دهد. با این حال، اثرات و مکانیسم های اثر هیدروژن روی پیری در شرایط درون تنی هنوز مشخص نیست. در مطالعه حاضر، رت های 12 ماهه نژاد Sprague Dawley(SD) به صورت درون صفاقی مورد تزریق سالین غنی از هیدروژن(HRS, 10 ml/kg) قرار گرفتند. در ادامه، سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) برای تشخیص اثرات و مکانیسم ضد پیری هیدروژن بدست آمدند. نتایج نشان داد که تعداد سلول های بتاگالاکتوزیداز مربوط به پیری(SA-β-Gal) مثبت در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت های تیمار شده با HRS کاهش یافت. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان رت های تیمار شده با HRS دارای توانایی تکثیری بهتری بودند، پتانسیل تمایز سه رده ای موثرتری را نشان دادند و درصد کمتری از آن ها در مرحله G1 چرخه سلولی قرار داشتند(در مقایسه با کنترل).علاوه براین، تزریق HRS تولید گونه های اکسیژن فعال درون سلولی(ROS) را مهار کرد و بیان پروتئین p53 و p21 مربوط به پیری را کاهش داد. نتایج ما نشان داد که هیدروژن می تواند پیری سلولی را در شرایط درون تنی کاهش دهد. و مکانیسم های دخیل اثرات ضد پیری هیدروژن در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از طریق مسیر پیام رسانی ROS/p53/p21 بود. بنابراین، هیدروژن می تواند یک استراتژی جدید و مطمئن برای کاهش پیری و برای درمان بیماری های مربوط به پیری باشد.

Biomed Pharmacother. 2018 Jul 17;106:1126-1134. doi: 10.1016/j.biopha.2018.07.020. [Epub ahead of print]

Hydrogen alleviates cellular senescence via regulation of ROS/p53/p21 pathway in bone marrow-derived mesenchymal stem cells in vivo.

Zhang W1, Huang C2, Sun A2, Qiao L2, Zhang X2, Huang J3, Sun X3, Yang X4, Sun S5.

Abstract

Senescence has become a hot point issue in recent decades and requires urgent attention. As a novel and effective antioxidant, hydrogen has been proved to alleviate cellular senescence in endothelial cells in vitro. However, the effects and mechanisms of hydrogen on senescence in vivo are still unclear. In the present study, 12-month-old Sprague Dawley (SD) rats were intraperitoneal administration of hydrogen-rich saline (HRS, 10 ml/kg). Subsequently, bone marrow-derived stem cells (BMSCs) were harvested for the detection of hydrogen antisenescence effects and mechanisms. The results showed that the number of senescence-associated β-galactosidase (SA-β-Gal) positive cells was reduced in BMSCs from rats treated with HRS. BMSCs in rats treated with HRS possessed a better proliferation ability, showed more effectively tri-lineage differentiation potential, and had less percentage of cells in G1 cell cycle arrest than the control cells. Additionally, HRS administration inhibited the production of intracellular reactive oxygen species (ROS) and decreased the expression of senescence-related proteins p53 and p21. Our results revealed that hydrogen could alleviate cellular senescence in vivo. And the underlying mechanism of antisenescence effects of hydrogen in BMSCs was via the ROS/p53/p21 signaling pathway. Thus, hydrogen could be a new and convenient strategy for alleviating senescence and for therapy of age-related diseases.

PMID: 30119179
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان