جستجو
ورود
  26 تیر 1398

  استفاده از سلول های بنیادی اتولوگ برای بازسازی نواقص پریودنتال در مطالعات جانوری: یک مطالعه سیستماتیک و متا-آنالیز

تاریخ انتشار: شنبه 17 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

اهداف:

مرور اجمالی کارآزمایی های پیش درمانگاهی جانوری و کمی سازی اندازه اثری که سلول درمانی روی بازسازی کمپلکس بافت پریودنتال.

مواد و روش ها:

 یک پژوهش سیستماتیک کتابخانه ای آن لاین MEDLINE(PubMed) برای مطالعات پیش درمانگاهی جانوری درون تنی با استفاده از لیگامنت پریودنتال اتولوگ، پالپ دندان، سیمان، پریوستئال آلوئولار، حاشیه لثه یا انواع سلول بنیادی چربی با هدف بازسازی کمپلکس بافت پریودنتال صورت گرفت. مطالعات بین تاریخ 2007.09.01 تا 2017.09.01 و به زبان انگلیسی منتشر شده بودند.

نتایج:

جست و جوی کتابخانه ای آن لاین منجر به شناسایی 2099 مطالعه شد بعد از عنوان، غربالگری خلاصه و تمام متن ده مطالعه ب معیارهای ما مطابقت داشت و برای متا-آنالیز استفاده شد. به طور کلی، درمان بازسازی کننده سلول های بنیادی در مقایسه با گروه های کنترل، اثرات مثبت از نظر آماری معناداری روی بازسازی بافت پریودنتال داشت. بزرگ ترین اثر روی بازسازی سیمان(standardised mean difference [SMD] 2.25 [95% confidence interval (CI) = 1.31 to 3.2]) بود در حالی که کوچک ترین اثر روی استخوان آلوئولار(SMD 1.47 [95% CI = 0.7 to 2.25]) بود و اندازه اثر برای بازسازی لیگامنت پریودنتال(SMD 1.8 [95% CI = 1 to 2.59]) بود. آنالیزهای زیر گروه ها تفاوت های از نظر آماری معناداری(P < 0.05) را بین انواع مختلف سلول ها در گروه های بازسازی استخوان آلوئولار و سیمان و در گروه استخوان آلوئولار مرتبط با مواد داربستی نشان داد.

جمع بندی:

 سلول درمانی اثر مثبتی روی بازسازی کمپلکس بافت پریودنتال داشت. چنین درمانی بزرگ ترین اثر را روی بازسازی سیمان داشت، در همین حال بازسازی استخوان آلوئولار بوسیله کمترین مقدار تحت تاثیر قرار گرفته بود. با این حال، مطالعات پیش درمانگاهی کم و بیش متنوعی نیاز است تا قدرت آماری بیشتری در متا-آنالیزهای آینده وجود داشته باشد.

J Oral Maxillofac Res. 2018 Jun 29;9(2):e3. doi: 10.5037/jomr.2018.9203. eCollection 2018 Apr-Jun.

Use of Autologous Stem Cells for the Regeneration of Periodontal Defects in Animal Studies: a Systematic Review and Meta-Analysis.

Gaubys A1, Papeckys V1, Pranskunas M1.

Abstract

Objectives:

To overview preclinical animal trials and quantify the effect size that stem cell therapy has on the regeneration of periodontal tissue complex.

Material and Methods:

A systematic MEDLINE (PubMed) online library search was conducted for preclinical animal studies in vivo , using autologous periodontal ligament, dental pulp, cementum, alveolar periosteal, gingival margin or adipose stem cell types for periodontal tissue complex regeneration purposes. Studies had to be published between 2007.09.01 and 2017.09.01 in the English language.

Results:

Online library search yielded 2099 results. After the title, abstract and full-text screening ten studies fit inclusion criteria and were pooled into meta-analysis. Overall the stem cell regenerative therapy had a statistically significant positive influence on the periodontal tissue regeneration when compared to the control groups. The biggest influence was made to the regeneration of cementum (standardised mean difference [SMD] 2.25 [95% confidence interval (CI) = 1.31 to 3.2]) while the smallest influence was made to the alveolar bone (SMD 1.47 [95% CI = 0.7 to 2.25]) the effect size for periodontal ligament regeneration was (SMD 1.8 [95% CI = 1 to 2.59]). Subgroup analysis showed statistically significant (P < 0.05) differences between different cell types in the alveolar bone and cementum regeneration groups and in alveolar bone group in relation to scaffold materials.

Conclusions:

Stem cell therapy has a positive impact on periodontal tissue complex regeneration. Such therapy has the biggest influence on cementum regeneration meanwhile alveolar bone regeneration is influenced by the least amount. However more and less diverse preclinical studies are needed to have a greater statistical power in future meta-analyses.

PMID: 30116515
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان