سلول های بنیادی عصبی انتریک پیوند شده به درون طناب نخاعی در حال تکوین جوجه تلفیق می شوند: کاربردها برای ترمیم طناب نخاعی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

آسیب طناب نخاعی(SCI) منجر به فلجی، اختلالات چند سیستمی و کاهش به امید به زندگی می شود و هنوز هم درمانی ندارد. سلول درمانی می تواند به طور بالقوه ای نورون های از دست رفته را جایگزین کند، بازسازی آکسونی را افزایش دهد و تشکیل اسکار را محدود کند اما یک منبع سلولی بهینه هنوز پیدا نشده است. سلول های بنیادی عصبی انتریک(ENSCs) جداسازی شده از سیستم عصبی انتریک مجرای معدی روده ای، منبع سلول جذابی هستند. در این جا، ما جنین جوجه را برای ارزیابی پتانسیل سلول های بنیادی عصبی انتریک برای یکپارچه شدن درون طناب نخاعی در حال تکوین استفاده کردیم. در شرایط آزمایشگاهی، سلول های بنیادی عصبی انتریک، زمانی که با سلول های مشتق از طناب نخاعی هم کشت شدند، ارتباطات سلولی گسترده ای را شکل دادند. علاوه براین، آنالیزهای qRT-PCR حضور نورون های ThJ1مثبت، گلیاهای S100+ و سلول های بنیادی Sox10 مثبت را درون نوروسفیرهای سلول های بنیادی عصبی انتریک نشان داد و هم چنین بیان ژن های کلیدی زیر نوع های عصبی، با بافت طناب نخاعی قابل مقایسه بود. بدنبال پیوند سلول های بنیادی عصبی انتریک به منطقه بسته شدن طناب نخاعی جنین جوجه، نورون های اهدایی تا 12 روز بعد هم قابل مشاهده بودند. این نورون ها پل ارتباطی را درون ناحیه آسیب دیده طناب نخاعی شکل دادند که با محور قدامی/خلفی همراستا بود و از نظر ایمنی برای TuJ1 مثبت بود. این داده ها حمایت اولیه ای برای استفاده از سلول های بنیادی عصبی انتریک برای آسیب طناب نخاعی است و تحقیقات بیشتر در مورد پتانسیل ترمیمی آن ها را تحریک می کند.

J Anat. 2018 Sep 7. doi: 10.1111/joa.12880. [Epub ahead of print]

Transplanted enteric neural stem cells integrate within the developing chick spinal cord: implications for spinal cord repair.

Jevans B1, McCann CJ1, Thapar N1, Burns AJ1,2,3.

Abstract

Spinal cord injury (SCI) causes paralysis, multisystem impairment and reduced life expectancy, as yet with no cure. Stem cell therapy can potentially replace lost neurons, promote axonal regeneration and limit scar formation, but an optimal stem cell source has yet to be found. Enteric neural stem cells (ENSC) isolated from the enteric nervous system (ENS) of the gastrointestinal (GI) tract are an attractive source. Here, we used the chick embryo to assess the potential of ENSC to integrate within the developing spinal cord. In vitro, isolated ENSC formed extensive cell connections when co-cultured with spinal cord (SC)-derived cells. Further, qRT-PCR analysis revealed the presence of TuJ1+ neurons, S100+ glia and Sox10+ stem cells within ENSC neurospheres, as well as expression of key neuronal subtype genes, at levels comparable to SC tissue. Following ENSC transplantation to an ablated region of chick embryo SC, donor neurons were found up to 12 days later. These neurons formed bridging connections within the SC injury zone, aligned along the anterior/posterior axis, and were immunopositive for TuJ1. These data provide early proof of principle support for the use of ENSCs for SCI, and encourage further research into their potential for repair.

PMID: 30191559
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان