جستجو
ورود
  26 تیر 1398

  اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک درمان بدون سلول برای درد ناشی از آسیب عصبی در رت ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

درمان درد نوروپاتی ناشی از آسیب عصبی مشکل است. در این مطالعه، ما از اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(UCMSCs) به عنوان یک درمان بدون استفاده از سلول برای درد ناشی از آسیب عصبی در رت ها استفاده کردیم. اگزوزوم های سلول های UCMSC جداسازی شده اندازه ای بین 30 تا 160 نانومتر داشتند و دارای مارکرهای اگزوزومی CD63، HSP60 و CD81 بودند. بعد از جراحی لایگیشن عصب نهاعی L5/6، یک تزریق درون تکایی ساده از اگزووزم ها، فوق حساسیت دمایی و مکانیکی ناشی از لایگیشن عصبی را در پنجه عقبی و راست رت ها در مراحل درد اولیه و تکوین یافته معکوس کرد. علاو براین، تزریق درون تکایی پیوسته اگزوزوم ها اثرات مهار کنندگی و معکوس کنندگی عالی از درد ناشی از لایگیشن عصبی را ایجاد کرد. در مطالعه ایمنوفلورسنس، تعداد زیادی از اگزوزوم های نشان دار شده با Exo-green می توانند بیشتر در شاخ پشتی جانبی مهره L5، گانگلیون ریشه خلفی و آکسون های محیطی مشاهده شوند که نشان دهنده توانایی خانه گزینی اگزوزوم های UCMSC است. هم چنین آن ها در انتهای مرکزی یا اجسام سلولی IB4، CGRP و NF200 نورون های حسی نیز وجود داشتند. علاوه براین، تیمار اگزوزوم ها تنظیم افزایشی c-Fos، CNPase، GFAP و Iba1 ناشی از لایگیشن عصبی را سرکوب کرد. همه این داده ها اثرات آنالژی اگزوزوم ها را نشان می دهد که ممکن است در عملکرد آن ها روی سلول های عصبی و گلیالی دخیل باشند. اگزوزوم ها نیز سطح TNF-alpha و  اینترلوکین 1 بتا را مهار کردند، در حالی که سطح اینترلوکین 10، BDNF و GDNF را در گانگلیون ریشه خلفی جانبی رت های لایگیشن عصبی شده تقویت شد که نشان دهنده توانایی های ضد التهابی و پیش نوروتروفیک اگزوزوم ها بود. آنالیزهای پروتئینی محتوای فاکتور رشد اندوتلیالی C، آنژیوپونتین 2 و فاکتور رشد فیبروبلاستی 2 را در اگزوزوم ها نشان داد. به طور خلاصه، تزریق درون تکایی اگزوزوم های مشتق از UCMSCها ممکن است رویکرد درمانی جدیدی برای درد ناشی از آسیب عصبی در نظر گرفته شود.

Pain. 2018 Sep 3. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001395. [Epub ahead of print]

Mesenchymal Stem Cell Exosomes as a Cell-Free Therapy for Nerve Injury-Induced Pain in Rats.

Shiue SJ1, Rau RH2, Shiue HS3, Hung YW1, Li ZX1, Yang KD4,5,6, Cheng JK7,8.

Abstract

Nerve injury-induced neuropathic pain is difficult to treat. In this study, we used exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cell (UCMSC) as a cell-free therapy for nerve injury-induced pain in rats. Isolated UCMSC exosomes range in size from 30 to 160 nm and contain CD63, HSP60 and CD81 exosome markers. After L5/6 spinal nerve ligation surgery, single intrathecal injection of exosomes reversed nerve ligation-induced mechanical and thermal hypersensitivities of rat right hindpaw at initial and well-developed pain stages. Moreover, continuous intrathecal infusion of exosomes achieved excellent preventive and reversal effects for nerve ligation-induced pain. In immunofluorescent study, lots of Exo-green-labelled exosomes could be found majorly in the ipsilateral L5 spinal dorsal horn, dorsal root ganglion, and peripheral axons, suggesting the homing ability of UCMSC exosomes. They also appeared in the central terminals or cell bodies of IB4, CGRP and NF200 sensory neurons. In addition, exosome treatment suppressed nerve ligation-induced up-regulation of c-Fos, CNPase, GFAP, and Iba1. All these data suggest the analgesic effects of exosomes may involve their actions on neuron and glial cells. Exosomes also inhibited the level of TNF-α and IL-1β, while enhanced the level of IL-10, BDNF and GDNF in the ipsilateral L5/6 DRG of nerve-ligated rats, indicating anti-inflammatory and pro-neurotrophic abilities. Protein analysis revealed the content of vascular endothelial growth factor C, angiopoitin-2 and fibroblast growth factor-2 in the exosomes. In summary, intrathecal infusion of exosomes from UCMSCs may be considered as a novel therapeutic approach for nerve injury-induced pain.

PMID: 30188455
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان