جستجو
ورود
  29 تیر 1398

  تبدیل شیمیایی فیبروبلاست های انسانی و موشی به نورون های حرکتی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

پیوند نورون های حرکتی می تواند مزایای عملکردی طولانی مدتی در مدل های جانوری بیماری های مخرب عصبی نورون های حرکتی مانند اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک و آسیب ترومایی طناب نخاعی داشته باشد. اگرچه سلول های بنیادی جنینی می توانند به نورون های حرکتی تمایز یابند، منابع جایگزین نورون های جرکتی می تواند برای مدل سازی بیماری ها و پیوند قابل کنترل باشند. در این جا، ما نشان می دهیم که فیبروبلاست های انسانی و موشی می توانند به طور موثر و مستقیم و با استفاده از کوکتیلی از پنج ریز مولکول و بدون این که از یک مرحله پیش ساز عصبی بگذرند، به نورون های حرکتی تبدیل شوند. نورون های حرکتی القا شده به صورت شیمیایی، مورفولوژی عصبی مجزایی را نشان می دهند و مارکرهای نورون های حرکتی را بیان می کنند. به طور جالب این که، زمانی که ترکیبات شیمیایی مشابهی در دانه ها تلفیق شد و در هیپودرم پوست پشت موش ایمپلنت شد، سلول های پیرامونی شروع به بیان مارکرهای نورونی حرکتی کردند که نشان دهنده بازسازی نورون های حرکتی در شرایط درون تنی بود. در مجموع، ما یک رویکرد موثر را برای تبدیل شیمیایی فیبروبلاست های انسانی و موشی به نورون های حرکتی مناسب برای سلول درمانی جایگزین و مدل سازی بیماری های مخرب عصبی ارائه کردیم.

Sci China Life Sci. 2018 Aug 27. doi: 10.1007/s11427-018-9359-8. [Epub ahead of print]

Chemical conversion of human and mouse fibroblasts into motor neurons.

Qin H1,2, Zhao A1,2, Ma K2, Fu X3,4.

Abstract

Transplantation of motor neurons can provide long-term functional benefits in animal models of neurodegenerative motor neuron diseases such as amyotrophic lateral sclerosis and traumatic spinal cord injury. Although embryonic stem cells can differentiate into motor neurons, alternative sources of motor neurons may be controllable for disease modeling and transplantation. Here, we show that human and mouse fibroblasts can be efficiently and directly converted into motor neurons by a cocktail of five small molecules, without the involvement of the neural progenitor stage. The chemically-induced motor neurons display the distinct neuronal morphology and express motor neuron markers. Interestingly, when the same chemical compounds were soaked in beads and implanted in the hypodermis of the back skins of mice, surrounding cells begin to express motor neuron markers, indicating in vivo motor neuron reprogramming. Taken together, we provide an efficient approach for chemically converting human and mouse fibroblasts into motor neurons suitable for cell replacement therapy and neurodegenerative disease modeling.

PMID: 30159682
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان