جستجو
ورود
  26 تیر 1398

  نقش نیچ قلبی در تمایز کاردیومیوسیتی سلول های استرومایی مشتق از مغز استخوان رت: مقایسه بین روش های کشت استاتیک و کشت سلولی میکروفلوئیدیک

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

به دلیل پتانسیل محدود قلب برای بازسازی نواحی آسیب دیده خودش، سلول درمانی یک مدالیته درمانی امیدوار کننده برای انفارکته میوکاردی است. نشان داده شده است که انکوباسیون سلول های استرومایی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) با مراحل اولیه تمایز قلبی در شرایط آزمایشگاهی، می تواند اثرات معناداری روی پتانسیل درمانی آن ها برای درمان انفارکته میوکاردی داشته باشد. بر مبنای این اصول به خوبی اثبات شده، ما تحریک شدیم هم کشتی مستقیم BMSCهای رتی با کاردیومیوسیت های تقریبا خالص موش نوزادی(APCs) و سلول های نیچ ثلبی را در سیستم های کشت سلولی دو بعدی استاتیک و میکروفلوئیدیک بررسی کنیم. نتایج ما نشان داد که تفاوت ها با توجه به نرخ تپیدن در APCهای جداسازی شده و CNCها در سیستم دو بعدی و میکروفلوئیدیک طی 30 روز از نظر آماری معنادار نبود. هیچ گونه نرخ ضربانی در BMSCهای القا شده در همه گروه ها طی زمان آزمایش مشاهده نشد. به جز BMSCهای کشت شده به تنهایی در هر دو شرایط کشت، داده های بدست آمده از آنالیز real-time PCR نشان داد که BMSCهای تمایز یافته در همه گروه های هم کشتی GATA4، Nkx2.5، CX43، cTnI، cTnT و beta-MHC را طی چهار هفته بیان کردند. BMSCها بیان بالاتری از این فاکتورهای قلبی را در چیپ های میکروفلوئیدیک در مقایسه با آن هایی که در ظروف 24 خانه هم کشت شده بودند، نشان دادند. علاوه براین، ایمنوسیتوشیمی(ICC)، بیان GATA4 را در BMSCهای تمایز یافته در همه گروه های هم کشت شده نشان داد. مشخص شد هم کشتی کاردیومیوسیت ها زمانی که با تنش برشی ترکیب شود می تواند BMSCها را در مقایسه با هم کشتی به تنهایی، به طور قابل توجه تری به کاردیومیوسیت تمایز دهد.

EXCLI J. 2018 Aug 1;17:762-774. doi: 10.17179/excli2018-1539. eCollection 2018.

The cardiac niche role in cardiomyocyte differentiation of rat bone marrow-derived stromal cells: comparison between static and microfluidic cell culture methods.

Vaez SA1, Ebrahimi-Barough S1, Soleimani M2, Kolivand S3, Farzamfar S1, Ahmadi Tafti SH4, Azami M1, Noorbakhsh F5, Ai J1.

Abstract

Due to the restricted potential of the heart to regenerate its damaged region, stem cell therapy is a promising treatment modality for myocardial infarction. It has been shown that incubation of bone marrow-derived stromal cells (BMSCs) with initial steps of cardiac differentiation in vitro, can have a significant effect on their therapeutic potential to treat myocardial infarction. Based on these well-established principals we were encouraged to study the direct co-culture of rat BMSCs with neonatal mouse almost pure cardiomyocytes (APCs) and cardiac niche cells (CNCs) in static 2D and microfluidic cell culture systems. Our results showed that the difference regarding the beating rate in isolated APCs and CNCs in both 2D and the microfluidic system was not statistically significant for 30 days. No beat rate could be observed in induced BMSCs in all groups during experiment time. Except for BMSCs cultured alone in both experimental culture conditions, data obtained from Real-time PCR analysis showed that differentiated BMSCs in all co-cultured groups expressed GATA4, Nkx2.5, CX43, cTnI, cTnT, and β-MHC during 4 weeks. BMSCs demonstrated a higher expression of these cardiac factors in microfluidic chips than those co-cultured in 24 well plates. Moreover, immunocytochemistry (ICC), also revealed the GATA4 expression in differentiated BMSCs in all co-cultured groups. It was found that, when combined with shear stress, co-culture with cardiomyocyte can differentiate BMSCs significantly toward cardiomyocyte rather than co-culture alone.

PMID: 30190666
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان