جستجو
ورود
  29 تیر 1398

  فاکتور رشد هپاتوسیتی تکثیر سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

پژوهش هایی که به مکانیسم های مولکولی دخیل در تکوین اپی تلیال رنگ دانه دار شبکیه(RPE) می پردازند می توانند به طور قابل توجهی در مطالعات سلول درمانی مشارکت داشته باشند. اثرات سلول های مزانشیمی پری اکولار روی تکثیر سلول های اپی تلیال رنگ دانه دار شبکیه ناشناخته باقی مانده است. ما نقش تکثیر کنندگی احتمالی فاکتور رشد هپاتوسیتی(HGF) را به عنوان یک فاکتور ترشحی سلول های مزانشیمی علیه سلول های اپی تلیال رنگ دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی جنینی(hESC-RPE) ارزیابی کردیم. ما دریافتیم که محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی مشتق از پاپیلای رأسی و/یا HGF اگزوژن، تکثیر سلول های hESC-RPE را به صورت تک سلولی و صفحات سلولی، به اضافه صفحات RPE خرگوشی در شرایط آزمایشگاهی افزایش می دهند. بلوک کردن پیام رسانی HGF بوسیله مهار کننده گیرنده HGF یا PHA-665752، تکثیر سلول های hESC-RPE را مهار کرد. با این حال، تمایز hESCها و سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی به سرنوشت روسترال(خلفی) و تخصصی شدن زمینه چشمی بوسیله HGF تحت تاثیر قرار نگرفت. آنالیزهای درون تنی ما بیان HGF در سلول های مزانشیمی پری اکولار را بعد از تشکیل جام بینایی در جنین های جوجه نشان داد. استفاده از مهار کننده گیرنده HGF در این مرحله تکوینی در جنین های جوجه منجر به کاهش اندازه چشم و سازماندهی نامنظم صفحه RPE شد. این یافته ها نشان می دهد که استفاده از HGF می تواند برای بدست آوردن شمار زیادی از سلول های hESC-RPE در کارآزمایی های پیش درمانگاهی و بالینی انسانی سودمند باشد.

J Cell Physiol. 2018 Sep 7. doi: 10.1002/jcp.27194. [Epub ahead of print]

Hepatocyte growth factor promotes the proliferation of human embryonic stem cell derived retinal pigment epithelial cells.

Karamali F1,2, Esfahani MN1, Hajian M3, Ejeian F1, Satarian L4, Baharvand H2,4.

Abstract

Research that pertains to the molecular mechanisms involved in retinal pigment epithelial (RPE) development can significantly contribute to cell therapy studies. The effects of periocular mesenchymal cells on the expansion of RPE cells remain elusive. We have examined the possible proliferative role of hepatocyte growth factor (HGF) as a mesenchymal cell secretory factor against human embryonic stem cell derived RPE (hESC-RPE). We found that the conditioned medium of human mesenchymal stem cells from apical papilla and/or exogenous HGF promoted proliferation of the hESC-RPE cells as single cells and cell sheets, in addition to rabbit RPE sheets in vitro. Blockage of HGF signaling by HGF receptor inhibitor, PHA-665752, inhibited proliferation of hESC-RPE cells. However, differentiation of hESCs and human-induced pluripotent stem cells to a rostral fate and eye-field specification was unaffected by HGF. Our in vivo analysis showed HGF expression in periocular mesenchymal cells after optic cup formation in chicken embryos. Administration of HGF receptor inhibitor at this developmental stage in chicken embryos led to reduced eye size and disorganization of the RPE sheet. These findings suggested that HGF administration could be beneficial for obtaining higher numbers of hESC-RPE cells in human preclinical and clinical trials.

PMID: 30191983
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان