تمایز استخوانی بهبود یافته سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی در یک داربست ژلاتینی مدیفه شده لایه به لایه

تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پالپ دندان نوع جدیدی از سلول های بنیادی مزانشیمی هستند که پتانسیل بازسازی بافت را دارند. اسفنج های ژلاتینی اغلب برای هموستازی در جراحی دندان استفاده می شوند. در این مطالعه، ما قصد داشتیم که تکثیر و تمایز استخوانی سلول های بنیادی پالپ دندان را در داربست اسفنج ژلاتینی لایه به لایه مختلف از جمله G، G+P(اسفنج ژلاتین+ مدیفیکاسیون پلی ال لیزین)، G+M(اسفنج ژلاتینی+ مدیفیکاسیون معدنی)، و G+M+P( اسفنج ژلاتینی+ مدیفیکاسیون معدنی+ مدیفیکاسیون پلی ال لیزین) را در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی ارزیابی کنیم. نتایج نشان داد که سلول های بنیادی پالپ دندان، پتانسیل زیادی برای تمایز استخوانی دارند. در شرایط آزمایشگاهی، گروه G+M+P نه تنها چسبندگی و تکثیر سلول های بنیادی پالپ ندان را تقویت کردند، بلکه تمایز استخوانی آن ها را نیز تسهیل کردند. با این حال، فعالیت آلکالین فسفاتازی بعد از مدیفیکاسیون پیش مهار شد. در شرایط درون تنی، هم سلول های بنیادی پالپ دندان و سلول های موش های nude به خوبی روی داربست رشد کردند و گروه های G+M و G+M+P توانستند تشکیل رسوب معدنی و بیان استئوکلسین را در تمایز استخوانی سلول های بنیادی پالپ دندان بهبود ببخشند. در مجموع، ترکیب سلول های بنیادی پالپ دندان و داربست G+M+P پتانسیل زیادی برای مهندسی بافت استخوان داشت.

J Biomater Appl. 2018 Sep 14:885328218799162. doi: 10.1177/0885328218799162. [Epub ahead of print]

Improved osteogenic differentiation of human dental pulp stem cells in a layer-by-layer-modified gelatin scaffold.

Fu Q1, Ren H2, Zheng C3, Zhuang C1, Wu T3, Qin J2, Wang Z3, Chen Y3, Qi N3.

Abstract

Dental pulp stem cell is a new type of mesenchymal stem cell that has a potential for tissue regeneration. Gelatin sponges are often used for hemostasis in dental surgery. In this study, we aimed to evaluate the dental pulp stem cells' proliferation and osteogenic differentiation in different layer-by-layer-modified gelatin sponge scaffolds including the G, G + P (gelatin sponge+ poly-l-lysine modification), G + M (gelatin sponge + mineralization modification), and G + M + P (gelatin sponge + mineralization modification + poly-l-lysine modification) groups in vitro and assessed them in vivo. The results showed that dental pulp stem cells had a great potential for osteogenic differentiation. In vitro, the G + M + P group not only enhanced the adhesion and proliferation of dental pulp stem cells but also facilitated their osteogenic differentiation. However, alkaline phosphatase activity was prohibited after modification. In vivo, both dental pulp stem cells and cells from nude mice grew well on the scaffold, and G + M and G + M + P groups could promote the mineralization deposit formation and the expression of osteocalcin in osteogenic differentiation of dental pulp stem cells. In conclusion, the combination of dental pulp stem cells and G + M + P scaffold has a great potential for bone tissue engineering.

PMID: 30217134
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان