جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  دیدگاه های جدید در مورد نقش پیچیده میتوکندری در بیماری پارکینسون

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

اکتشافات جدید  که دیدگاه هایی را در مورد بیو انرژی میتوکندریایی، برهمکنش های دینامیک آن ها و هم چنین نقش آن ها در هموستازی سلولی ارائه می دهد، درک ما در مورد فرایندهای مخرب عصبی بیماری پارکینسون را به طور دراماتیکی افزایش داده است. اختلال زنجیره تنفسی، ویژگی کلیدی در بیماران مبتلا به پارکینسون است و شواهد رو به افزایشی وجود دارد که پروتئین ها کد شونده بوسیله ژن های مرتبط با پارکینسون را به اختلالات عملکرد میتوکندریایی مرتبط می سازد. در مقابل پس زمینه شواهد اخیر در تکوین درمان های پارکینسونی که میتوکندری را هدف قرار می دهد، ما قصد داریم که مروری اجمالی بر مطالعات منتشر شده در سه دهه اخیر روی اهمیت میتوکندری در پاتوژنز پارکینسون داشته باشیم. ما مشارکت تغییرات ژنوم میتوکندریایی و ژن های مربوط به پارکینسون در نگهداری میتوکندریایی را توصیف می کنیم. ما میتوفاژی را به عنوان یک مکانیسم کلیدی در تخریب عصبی مورد تاکید قرار می دهیم. علاوه براین، ما روی برهمکنش های دو طرفه بین تجمع آلفا-سینکولین و عملکرد نامناسب میتوکندری فوکوس می کنیم. ما یک مسیر حمل و نقلی شامل منتقل کننده های مشتق از میتوکندری را در قالب پارکینسون مورد بحث قرار می دهیم و خلاصه ای از تازه ترین موضوعات نوظهور در تحقیقات پارکینسون با توجه به میتوکندری را ارائه می دهیم. این شامل ارتباط بین میتوکندری و ایمنی به واسطه سلول، محور میتوکندری-شبکه اندوپلاسمی، پاسخ استرس میتوکندریایی به واسطه سیرتونین و نقش میکروRNAها در اتیولوژی پارکینسون است. علاوه براین، مطالعات اخیر، دیدگاه عصبی پاتولوژی پارکینسون را مورد چالش قرار دادیم و میکروگلیاها و آستروسیت ها را در توجه تحقیقات قرار دادیم. دیدگاه های بزرگ تر در مورد این مکانیسم ها ممکن است کلیدی برای ایجاد درمان های هدفمند جدید باشد و نیاز به درمان های تعدیل کننده بیماری که تاکنون در دسترس نبوده است را برطرف سازد.

Prog Neurobiol. 2018 Sep 13. pii: S0301-0082(18)30065-0. doi: 10.1016/j.pneurobio.2018.09.003. [Epub ahead of print]

New insights into the complex role of mitochondria in Parkinson's disease.

Grünewald A1, Kumar KR2, Sue CM3.

Abstract

New discoveries providing insights into mitochondrial bioenergetics, their dynamic interactions as well as their role in cellular homeostasis have dramatically advanced our understanding of the neurodegenerative process of Parkinson's disease (PD). Respiratory chain impairment is a key feature in sporadic PD patients and there is growing evidence that links proteins encoded by PD-associated genes to disturbances in mitochondrial function. Against the backdrop of latest advances in the development of PD treatments that target mitochondria, we aim to give an overview of the literature published in the last three decades on the significance of mitochondria in the pathogenesis of PD. We describe the contribution of mitochondrial genome alterations and PD-associated genes to mitochondrial maintenance. We highlight mitophagy as a key mechanism in neurodegeneration. Moreover, we focus on the reciprocal interaction between alpha-synuclein aggregation and mitochondrial dysfunction. We discuss a novel trafficking pathway involving mitochondrial-derived vesicles within the context of PD and provide a synopsis of the most recently emerging topics in PD research with respect to mitochondria. This includes the relationship between mitochondria and cell-mediated immunity, the ER-mitochondria axis, sirtuin-mediated mitochondrial stress response and the role of micro RNAs in the aetiology of PD. In addition, recent studies have challenged the neuro-centric view of PD pathology, moving microglia and astrocytes into the research spotlight. Greater insights into these mechanisms may hold the key for the development of novel targeted therapies, addressing the need for a disease-modifying treatment, which has remained elusive to date.

PMID: 30219247
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان