جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  حفظ سلول های بنیادی/پیش ساز تاندون در کشت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی/پیش ساز تاندون، سول های بنیادی بالغ خاص تاندون هستند که زمانی که تاندون ها آسیب می بینند نقش حیاتی را در هموستازی، ترمیم یا بازسازی می کنند. علاوه براین، نقش پاتولوژیک آن ها در تکوین تاندینوپاتی در پاسخ به بار مکانیکی اضافی که به تاندون ها وارد می شود نیز ذکر شده است. شبیه با سایر سلول های بنیادی بالغ، سلول های بنیادی/پیش ساز تاندون نیز مشخصه های کلی سلول های بنیادی از جمله تشکیل کلونی در کشت، خودنوزایی و پتانسیل چند تمایزی را نشان می دهند. با این وجود، زمانی که سلول های بنیادی/پیش ساز بنیادی از بافت تاندونی جداسازی می شوند و در شرایط آزمایشگاهی کشت داده می شوند، ممکن است آن ها سریعا بنیادینگی شان را با متحمل شدن تمایز از دست بدهند. برای حفظ و افزایش بنیادینگی سلول های بنیادی/پیش ساز تاندونی در کشت، ما دو روش موثر را ایجاد کردیم که عمدتا شامل کشت سلول های بنیادی/پیش ساز تاندونی در شرایط هیپوکسی یا در محیط رشد کامل شده با سطوح پایین پروستاگلاندین E2 است. در این جا ما این روش ها را به طور دقیق همراه با توصیف دقیق رویکرد جداسازی سلول های بنیادی/پیش ساز تاندونی از نمونه های تاندونی و کشت آن ها در شرایط آزمایشگاهی ارائه می کنیم.

Methods Mol Biol. 2018;1842:217-228. doi: 10.1007/978-1-4939-8697-2_16.

Maintenance of Tendon Stem/Progenitor Cells in Culture.

Zhang J1, Wang JH2.

Abstract

Tendon stem/progenitor cells (TSCs) are tendon-specific adult stem cells, which play crucial roles in tendon homeostasis, repair or regeneration once tendons are injured. Additionally, their pathological role in the development of tendinopathy in response to excessive mechanical loading placed on the tendon is also implicated. Similar to other adult stem cells, TSCs also exhibit universal characteristics of stem cells including colony formation in culture, self-renewal and multidifferentiation potential. Nevertheless, once TSCs are isolated from tendinous tissues and cultured in vitro, they may quickly lose stemness by undergoing differentiation. To maintain and prolong the stemness of TSCs in culture, we have developed two effective methods, namely culturing TSCs in hypoxic condition, or in growth media supplemented with low levels of PGE2. Here we present these methods in detail, along with the detailed description of the procedures to isolate TSCs from tendon samples and to culture them in vitro.

PMID: 30196413
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان