جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  نقش ماتریکس خارج سلولی در سلول درمانی های قلبی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

ماتریکس خارج سلولی(ECM) یک تنظیم کننده اصلی هموستازی در سطح سلول، بافت و اندام است. به خوبی مشخص شده است که بازآرایی دینامیک ماتریکس خارج سلولی، نه تنها برای رشد و تکوین طبیعی بلکه برای ریکاوری آسیب های بافتی نیز ضروری است. در واقع، بازآرایی غیر طبیعی ماتریکس خارج سلولی نقش اصلی را در بسیاری از فرایندهای پاتوفیزیولوژیک بازی می کند و در بسیاری از پاتولوژی های مختلف از جمله اختلالات قلبی مشارکت دارد. اخیرا، سلول درمانی ها به عنوان یک استراتژی درمانی بالقوه برای احیای کاردیومیوسیت های از دست رفته و جوان سازی مجدد آن ها بعد از آسیب قلبی ظهور کرده اند. کمک گرفتن از ویژگی های زیستی ماتریکس خارج سلولی می تواند استراتژی مناسبی برای تقویت اثرات درمانی سلول درمانی ها از طریق بهبود پیوند، یکپارچگی، بقا و سازش پذیری سلول های جدیدا پیوند شده در بسیاری از پلت فرم های مختلف باشد. برعکس، سلول های پیوند شده می توانند عملکردی بودن و ترکیب اصلی ماتریکس خارج سلولی آسیب دیده را بوسیله ترشح و رسوب ماتریکس خارج سلولی جدید یا تحریک تولید ماتریکس خارج سلولی طبیعی بوسیله سلول های طبیعی بافت قلبی احیا کردند. اگرچه نقش نهایی سلول درمانی در درمان اختلالات قلبی هنوز هم مورد بحث است، اما توانایی بالقوه ماتریکس خارج سلولی در بهبود اثر درمانی سلول های پیوند شده و برعکس، نقش بالقوه سلول درمانی به عنوان ابزاری برای احیای ساختار و عملکردی بودن ماتریکس خارج سلولی آسیب دیده، باید در اجرای آزمایش های سلول سلول درمانی قلبی عروقی بالینی آینده در نظر گرفته شود.

Adv Exp Med Biol. 2018;1098:173-188. doi: 10.1007/978-3-319-97421-7_9.

Role of Extracellular Matrix in Cardiac Cellular Therapies.

Hematti P1.

Abstract

The extracellular matrix (ECM) is an essential regulator of homeostasis at the cellular, tissue, and organ level. It is now very well known that ECM dynamic remodeling is indispensable not only for normal growth and development but also recovery from tissue injuries. Indeed, abnormal remodeling of the ECM plays a major role in many pathophysiological processes and contributes to many different pathologies including cardiovascular disorders. Recently, cellular therapies have emerged as a potential therapeutic strategy for restoration of lost cardiomyocytes or their rejuvenation after cardiac damage and injuries. Harnessing the biological properties of ECM could be a viable strategy to enhance the therapeutic effects of cellular therapies by improving the engraftment, integration, survival, and functional adaptation of newly transplanted cells in many different platforms. Conversely, transplanted cells could restore the functionality and original composition of damaged ECM by secreting and depositing new ECM or stimulating normal ECM production by cardiac tissue native cells. Although the ultimate role of cell therapy in treatment of cardiac disorders is still a matter of great debate, the potential utility of ECM in improving the therapeutic effect of transplanted cells and vice versa the potential role of cell therapy as a means to restore the structure and functionality of damaged ECM should be carefully considered in implementation of future clinical cardiovascular cell therapy trials.

PMID: 30238371
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان